Historisk arkiv

Ikke tilstrekkelig grunnlag for konsesjonsbehandling av NorthConnect

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har informert selskapet NorthConnect om at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken om mellomlandsforbindelsen for kraft. Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt en samlet vurdering av søknadene fra NorthConnect om konsesjoner for å kunne etablere en 1400 megawatt strømkabel mellom Norge og Skottland. NVEs vurdering har vært på høring sammen med en rapport om rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa. Hvordan den omsøkte kraftkabelen vil påvirke det norske kraftsystemet har vært et sentralt tema både i NVEs vurdering og i høringsinnspillene.

Energiloven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte. Blant annet skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

- Det norske og nordiske kraftsystemet gjennomgår nå store endringer, og endringene skjer raskt. I tiden fremover skal blant annet de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift. Olje- og energidepartementet har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre konsesjonssøknadene fra NorthConnect slik energiloven krever. Først må vi høste erfaringer med virkningen på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, sier olje- og energiminister Tina Bru.

I tillegg til de to kraftkablene som allerede er under bygging, bygges det nå ut mye uregulerbar vindkraft i Norge, Norden og Europa, mens regulerbar fossil kraftproduksjon legges ned. Samtidig elektrifiseres energibruken. Med endringene i kraftsystemet blir også systemdriften mer utfordrende i tiden som kommer.

- Kraftutveksling med landene rundt oss er både bra og nødvendig. Det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. I dette bildet er NorthConnect et interessant prosjekt. Men med endringene vi ser i kraftsystemet idag og som vil komme de nærmeste årene har vi ikke nok kunnskap nå til å vite om fordelene ved prosjektet oppveier ulempene for allmenne og private interesser som blir berørt. Med andre ord er dette verken et ja eller nei til konsesjonssøknaden, fordi vi ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fatte en slik beslutning nå, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Les departementets brev her.