Historisk arkiv

Utlysning av TFO 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel - TFO 2021.

Gjennom den årlige konsesjonsrunden TFO (tildelinger i forhåndsdefinerte områder) gis oljeselskapene mulighet til å få tilgang til attraktivt leteareal på norsk sokkel. Etter over 50 år med letevirksomhet omfatter TFO-ordningen størstedelen av åpnet, tilgjengelig areal på norsk sokkel.

I TFO 2021 er det i henhold til etablert praksis foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 84 blokker, hvorav 4 i Nordsjøen, 10 i Norskehavet og 70 i Barentshavet. Forslaget til utlysning har vært på offentlig høring.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til onsdag 8. september 2021 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2022.

— Utlysning og tildeling av areal er viktig for å opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel. Det bidrar til god ressursforvaltning, skaper store verdier for fellesskapet og trygger arbeidsplasser over hele landet. Utlysingen av denne TFO-runden er i tråd med regjeringens langsiktige politikk for petroleumsnæringen, og er innenfor de rammene for næringen som er bestemt av et bredt flertall i Stortinget, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Viktig runde

Norsk olje- og gassnæring er landets største og viktigste næring for verdiskaping, inntekter til staten, eksport og investeringer. For å opprettholde aktiviteten på lang sikt er kontinuitet i leteaktiviteten viktig. Leting gir muligheter for nye funn som kan bygges ut og bidra til å opprettholde aktivitet og produksjonen.

I modne områder er nye funn viktige for å oppnå god kapasitetsutnyttelse i produksjons- og transportanlegg og for en god forvaltning av tidskritiske ressurser.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Bakgrunn

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt påfyll av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Det foretas ved utlysning en vurdering av om området som er omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder blir utforsket.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer