Historisk arkiv

Åpning av områder for havvind

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru holdt denne talen da hun annonserte at regjeringen åpner områder for havvind på Utsira 12. juni 2020.

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen!

Det er en stor glede for meg å være her på Haugalandet i dag – hjemme i energifylket Rogaland. Det er også en glede å kunne løfte blikket mot en spennende fremtid og en lovende næring for Norge – nemlig havvind.

Og det er altså ikke tilfeldig at vi er på Haugalandet og besøker bedriftene som driver med havvind – dette er en av de desidert fremste regionene i landet på dette feltet – med en stor klynge av nasjonal betydning.  Nemlig Norwegian Offshore Wind Cluster.  

Sammen med Metcentre – som driver et av verdens fremste test-sentre for offshore kraftproduksjon av flere typer – utgjør disse en kompetanse og industriell erfaring i verdensklasse.

Og her kommer altså en nyhet:

I dag er det besluttet ved kongelig resolusjon å åpne områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvindutbygging. Det innebærer at det nå blir mulig å søke konsesjon for større havvindprosjekter på norsk sokkel.

Det er altså første gangen vi åpner egne områder for storstilt havvindsutbygging i Norge. En virkelig merkedag.

Vi får i dag også på plass havenergilovforskriften, som utfyller havenergiloven og setter opp spillereglene for utviklingen innen havvind her hjemme.

I dag skriver vi altså et nytt kapittel i historien om fornybarnasjonen, energinasjonen og havnasjonen Norge.

Olje- og energidepartementet sendte i fjor et forslag på høring om å åpne områder på norsk sokkel for fornybar energiproduksjon til havs, som en oppfølging av regjeringens strategi for flytende vindkraft fra 2017.

Etter å ha gått nøye gjennom de mange og gode høringsinnspillene har vi i dag konkludert.

Det betyr at fra nyttår kan en søke om konsesjon til å bygge ut prosjekter for vindkraft til havs på norsk sokkel. Begge ligger utenfor kysten av sør – og Vestlandet.

  • Utsira Nord, like vest for hvor vi står, er et område som egner seg bra for flytende havvind, som er den mest spennende teknologien sett med norske øyne. Utsira Nord er et relativt stort område som vil gjøre det mulig å balansere flere interesser og lokalisere havvind nær etablert infrastruktur.
  • Sørlige Nordsjø II ligger mot grensen til Danmark. Feltet har mulighet for både flytende og bunnfast havvind, og er svært stort. I tillegg gjør beliggenheten det aktuelt for eksport av kraft.

Til sammen byr de to områdene på muligheter for utvikling av inntil fire tusen fem hundre megawatt (MW) havvind, med både flytende og bunnfast teknologi. Det tilsvarer behovet til over 1 million husstander.

Dette er en enorm størrelse. Og det viser hvilket potensiale vi har for å produsere mer kraft fra norsk sokkel. Dette har på kort tid blitt en milliardindustri i Norge og det ligger store muligheter også fremover.

De to områdene utgjør 3600 km2 – og er en betydelig arealreserve – som er svært godt egnet for havvind.  Der vi balanserer mange hensyn og der en vil kunne bygge ut med forskjellige teknologier.

Havvind byr på spennende muligheter for norsk næringsliv, energibransjen og for Rogaland. Vi har et godt utgangspunkt fra vår tradisjon med å bruke havet til å høste mat og energi og handle med omverdenen.

Jeg vil få trekke frem den nyeste industrisatsingen som regjeringen bevilget støtte til – 10 millioner til et dedikert industrisamarbeid som kan bygge opp leverandørindustrien til havvind. 

Veldig mange av de bedriftene de finnes i havvindklyngen her og langs kysten av denne delen av Vestlandet på Haugalandet og i Sunnhordaland.  Regjeringen har en forventning om at Havvindklyngen her vil komme betydelig styrket ut av dette arbeidet.

Vi må også bygge på vår erfaring med å forvalte havområdene for å sikre et godt miljø og en god sameksistens mellom næringene. Her tenker jeg særlig på fiskeriene.

Fiskeri er en viktig næring for Norge, som skaper store verdier langs hele kysten og på storhavet. Jeg er opptatt av at utviklingen av havvindprosjekter må skje i en god og konstruktiv dialog med fiskerinæringen, og jeg vil også invitere fiskeriorganisasjonen til dialog når det kommer konkrete prosjekter.

Det er opp til selskapene å utvikle de fremtidige havvindprosjektene. Vår oppgave som politikere er først og fremst å legge til rette gjennom å gjøre areal tilgjengelig og å sette opp et konsesjonssystem som gir gode beslutninger.

Regjeringen ønsker å legge til rette for utbygging av lønnsom fornybar energi både til lands og til havs. Innen havvind ser vi en rask teknologiutvikling og fallende kostnader – men det er fortatt et stykke igjen til det er like lønnsomt som vindkraft på land. Vi er fortsatt i et modningsløp og derfor øker vi innsatsen innenfor både forskning og teknologiutvikling for å ta de neste skrittene.

Derfor satte regjeringen også av en helt ny og spisset satsing på havvind. Et eget forskningssenter med spesielt fokus på havvind ble bestemt opprettet nå i mai. Med en bevilgning på 15 millioner kroner vil det senteret bidra til teknologiutvikling, og at vi får et enda sterkere kompetansemiljø på havvind i Norge.

For norske bedrifter innen vindkraft til havs er markedet hovedsakelig globalt. Selv om konkurransen er hard, har vi sett flere eksempler det siste året på at norske selskaper har vunnet kontrakter knyttet til havvindprosjekt i utlandet.

Et godt eksempel er Aibel her i Haugesund, som skal levere omformerplattformer til SSE og Equinors planlagte vindkraftverk på Doggerbank i den britiske delen av Nordsjøen. Det er fantastisk og viser omstillingsevnene som norsk næringsliv har.

***

I april godkjente jeg utbyggingen av Hywind Tampen, som vil bli verdens største flytende vindkraftverk. Hywind Tampen er et demonstrasjonsprosjekt som skal føre flytende vindkraftteknologi nærmere lønnsomhet, og som skal forsyne Snorre- og Gullfaksfeltene med deler av kraftbehovet sitt.

Prosjektet har fått 2,3 milliarder kr i støtte fra Enova. Og gir som prikken over i-en – også reduserte CO2-utslipp fra norsk sokkel.

***

Jeg er statsråd for både petroleumsnæringen og fornybarnæringen. Nå er vi inne i en svært utfordrende tid for både petroleumsnæringen og leverandørindustrien. I utfordrende tider får vi testet vår evne til nyskaping og kreativitet, og jeg har tro på at havvind byr på muligheter som vi som nasjon ikke kan la gå fra oss.

Denne historiske dagen med den første åpningen av områder for havvind på Utsira Nord og i Sørlige Nordsjø II kan bidra til å sette fart i utviklingen. Slik at kostnadene faller og dette kan bli en lønnsom næring for landet.

Nå åpner vi opp for et stort volum i utbyggingen – vi jobber med å forsterke industrien rundt havvind og vi styrker forskningen på dette området betydelig.

Legger vi i tillegg til verdens største demonstrasjonsanlegg for havvind – Hywind Tampen – kan jeg slå fast at denne regjeringen leverer mer på havvind enn noen andre tidligere.

Men - det tar tid å bygge en ny sektor. Jeg ser fram til å fortsette den gode dialogen vi har hatt med næringen, blant annet om en mulig supplering av regelverket, og eventuelt andre ordninger som kan gi drahjelp til utbygging.

Men i dag skal vi først og fremst glede oss over å ha tatt et viktig historisk steg videre, så ser jeg fram til å lære mer av bedriftene her på Haugalandet. Til å besøke havet rett vest av Utsira der den ene havvindparken nå kan komme i årene fremover.

Sammen vil disse initiativene bidra til at vi kan utvikle en fornybarindustri basert på havvind - som på sikt kan bli en stor, ny næring for Norge.

Takk for oppmerksomheten!