Historisk arkiv

Vindkraftpolitikken er avklart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Tina Bru hadde dette svarinnlegget publisert i Stavanger Aftenblad 14. mai 2021.

Lederen i Aftenbladet 11. mai gjør meg både oppstemt og nedstemt. At avisa støtter regjeringens forslag om en produksjonsavgift for vindkraft på land, er bra. Men når man samtidig etterlyser endringer i konsesjonsbehandlingen som regjeringen for lengst har gjort, avslører lederskribenten at vedkommende ikke har fulgt med i timen og lest vindkraftmeldingen.

Vindkraft er en moden og lønnsom form for kraftproduksjon, og tiden er inne for å sikre at en større del av verdiskapingen går til vertskommunene. Derfor har regjeringen nå foreslått en produksjonsavgift for vindkraft på land.

Når det gjelder Aftenbladets krav om at regjeringen må rydde opp i konsesjonssystemet for vindkraft, er dette noe vi allerede har gjort. Regjeringen la i fjor frem stortingsmeldingen om konsesjonsbehandlingen av vindkraft, og Stortinget sluttet seg til denne. Praksisen strammes betydelig inn, med blant annet kortere tidsfrister, krav om makshøyde på turbinene, sterkere vekt på miljøhensyn og sterkere lokal og regional forankring.

En god start, skriver Aftenbladet om produksjonsavgiften. Jeg ville heller sagt at det er en god oppfølging.

Jeg jobber nå videre med noen detaljer i omleggingen av vindkraftpolitikken, blant annet produksjonsavgiften og hvordan konsesjonssystemet skal samordnes med kommunenes arealprosesser.

God tilgang på lønnsom, fornybar energi er et konkurransefortrinn for Norge i det grønne skiftet. Selv om vi er heldige med vår vidunderlige vannkraft som ryggrad i kraftsystemet vårt, må vi også legge til rette for produksjon av annen fornybar kraft.

Norge er en energinasjon, og jeg vil gjøre mitt for at vi skal fortsette å høste av energiressursene våre. Målet er at ressursene skal bidra til lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping og velferd, samtidig som utviklingen skjer i god dialog med samfunnet og med respekt for natur og miljø.

Om én måned, 11.juni, legger regjeringen frem en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Meldingen vil ta for seg hele bredden av energifeltet, fra vannkraft til olje og gass, sett i lys av potensialet for nye jobber og verdiskaping. Jeg lover å sende et eksemplar av denne til Aftenbladet.