Historisk arkiv

Ny midlertidig konsesjon til Posten Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet fastsatte 6. september ny, midlertidig konsesjon til Posten Norge AS. Endringene følger opp tidligere vedtak i Stortinget.

Behovet for endringer i konsesjonen følger av Stortingets behandling av Meld. St. 31 Postsektoren i endring og Prop. 122 L (2016-2017) Endringer i postloven mv. (tilgang til sonenøkkelsystemer).

Nytt postregelverk trådte i kraft 1. januar 2016. I den forbindelse ble flere av bestemmelsene i Postens konsesjon løftet til lov- eller forskriftsnivå, og dermed opphevet i konsesjonen. I den nye midlertidige konsesjonen er nummereringen av bestemmelser ny, fordi Samferdselsdepartementet har fjernet alle bestemmelser som er opphevet. Dette gjelder både bestemmelser som ble opphevet i forbindelse med fastsettelse av midlertidig konsesjon da ny postlov og –forskrift trådte i kraft i 2016, og bestemmelser som oppheves når ny midlertidig konsesjon trer i kraft 1. januar 2018. De resterende bestemmelsene i midlertidig konsesjon gjelder i en overgangsperiode inntil de avløses av avtaler eller vedtak om leveringspliktige posttjenester i henhold til postloven.

Nærmere om endringene
Ved behandlingen av meldingen om postsektoren i endring ga Stortinget tilslutning til omlegging til én brevstrøm. I tråd med meldingen er det fastsatt krav til normal fremsendingstid for innenlandsk brevpost inntil 2 kg på to dager (D+2) for minimum 85 prosent av sendingene. Dagens krav til fremsendingstid tar høyde for avvik i postgangen, for eksempel forsinkelser eller sorteringsfeil. Et nytt krav til én felles brevstrøm med to dagers fremsendingstid og en annen rytme i postgangen, må også ta høyde for feil. Som en naturlig konsekvens av omleggingen til én brevstrøm er det derfor fastsatt et krav om at 97 prosent av ovennevnte sendinger skal være fremme innen D+4, mot gjeldende krav D+3. Endringene som følger av Stortingets behandling av meldingen om postsektoren i endring, fremgår i punkt 1.1, 1.7 og 1.8 i ny midlertidig konsesjon (punkt 3.1, 3.8.3 og 3.8.4 i dagens konsesjon).

Ved behandlingen av regjeringens forslag til endringer i postloven vedtok Stortinget en endring i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett som sikrer at Posten kan kreve kompensasjon i form av statlig kjøp for sitt tilbud av banktjenester i landpostnettet. I tillegg har Kvikkas startet sin lørdagsdistribusjon av aviser. Disse to endringene medfører at punkt 8.1, 10.1 og 10.2 i midlertidig konsesjon oppheves i ny midlertidig konsesjon.

Ettersom endringene følger av Stortingets vedtak, ble det ikke ansett som nødvendig med en offentlig høring.

 For flere opplysninger - se: 

  • Brev av 15. august 2017 fra Posten Norge AS til Samferdselsdepartementet med kommentarer til endringer i midlertidig konsesjon

  • Nyhetssak fra Samferdselsdepartementet av 7. juli 2017 om forslag til endringer i konsesjonen som ble oversendt Posten Norge AS