Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

- Trafikkfarlige vogntog skal holdes tilbake.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

‑Vi har sett et behov for å justere regelverket slik at myndighetene får utvidet retten til å holde tilbake tunge kjøretøy. Nå foreslår vi at også Statens vegvesen og tollmyndighetene, i tillegg til politiet, får en rett til å holde tilbake tunge kjøretøy. Dette kan skje uavhengig av om bot eller gebyr er godtatt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er Vegdirektoratet som sender ut høringsforslaget, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Forslaget inneholder også en endring som klargjør hjemmelen for bruk av sikringsmidler, som for eksempel hjullås. Formålet er å effektivisere myndighetenes tilbakeholdsrett.

- Erfaringene viser at mange førere som blir ilagt bøter, ikke gjør opp for seg i ettertid, og brudd på vegtrafikklovgivningen blir derfor uten konsekvenser. Det nye forslaget vil bidra til å rette på dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Når kan myndighetene holde tilbake kjøretøy?

  • I forslaget heter det at hvis en motorvognkjører ilegges eller antas å ville ilegges straff eller gebyr for overtredelse av bestemmelser etter vegtrafikkloven, kan politiet, Statens vegvesen og tollmyndigheter holde tilbake kjøretøy inntil bot, gebyr og eventuelle omkostninger er betalt.
  • Kjøretøy skal holdes tilbake når aktuelle myndigheter ser det nødvendig, for å sikre betaling.

Les mer om høringen