Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2014: Regjeringen starter reform av jernbanens godsterminaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi ønsker å overføre driftsansvaret for jernbanens godsterminaler til Jernbaneverket og å konkurranseutsette driften. Dette vil bedre konkurransekraften til godstrafikken på jernbane og legge til rette for at mer godstransport kan overføres fra veg til bane.

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringen foreslår at Jernbaneverket skal overta ansvaret for driften av godstogterminalene som i dag driftes av RailCombi AS, som eies av CargoNet AS (selskaper som er omfattet av NSB-konsernet). I tillegg har selskapet CargoLink drift på flere terminaler.

Regjeringen foreslår samtidig at selve driften av terminalene skal konkurranseutsettes.

Mest mulig virksom konkurranse

Det har vært bred enighet blant aktørene i godsbransjen om at Jernbaneverket må overta driftsansvaret på godsterminalene. Mange har også vært enige om at driften av terminalene bør konkurranseutsettes. Videre har det vært ulike syn på om det er rom for at én, to eller flere selskaper kan operere terminalene parallelt.

- Vi ønsker en mest mulig virksom konkurranse for transportørene som frakter gods på jernbane. Vi har derfor som siktemål at de terminalene som i dag har to terminaldriftere, fortsatt skal ha dette, og vi kommer til å jobbe videre med detaljene rundt hvordan dette kan organiseres på en optimal måte, sier Solvik Olsen.

23,2 millioner kroner mer i 2014

For å legge til rette for disse endringene foreslår regjeringen 23,2 millioner kroner i økte bevilgninger til Jernbaneverket.

4 millioner kroner gjelder økte utgifter som følge av konkurranseutsettingen og økte administrasjonsutgifter, fordi Jernbaneverket får nye oppgaver. De resterende 19,2 millioner kronene skal brukes til å overta faste kraner på Alnabru, erstatning til RailCombi AS til nedskriving av verdier i grunnen på terminalene og til sikkerhets- og securitytiltak på terminalene.

- Overføringen av driftansvaret til Jernbaneverket vil gi konkurransenøytralitet og en mer effektiv og sikker bruk av knappe arealer på terminalene, sier Solvik-Olsen.

Prop. 93 S (2013-2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014