Historisk arkiv

Vegvesenet og Jernbaneverket skal vurdere raskere byggestart for Ringeriksbanen og E16 mot Hønefoss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen og Jernbaneverket har i dag fått føringer for det videre arbeidet med prosjektene E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen.

Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har i dag fått føringer for det videre arbeidet med prosjektene E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen.

– Hovedoppgaven etatene nå får, er å se nærmere på om planleggingstiden kan reduseres ytterligere. Utredningen skal leveres innen 31. januar 2015. Vi vil så ta stilling til valg av trasé for Ringeriksbanen og videre planprosess for de to prosjektene, sier samferdselsminister Solvik-Olsen.

Statens vegvesen og Jernbaneverket fikk i januar 2014 i oppdrag å vurdere grenseflatene mellom utbyggingen av veg og jernbane gjennom Hole og Ringerike. Anbefalingen ble levert i juni. Dersom det besluttes at også framtidig jernbanetrasé skal gå om Kroksund, hvor E16 er planlagt, er det SVV og JBVs anbefaling at prosjektene bør planlegges som ett prosjekt fra Kroksundområdet til Hønefoss. Etatene har skissert ulike framdriftsplaner for  videre og raskere planlegging av de to prosjektene. Med etatenes forslag, vil anleggsstart tidligst finne sted i 2021, mens ordinær planprosess ville gitt anleggsstart høsten 2024. Etatene anbefaler statlig planprosess i den videre planleggingen.

- Rapporten Statens vegvesen og Jernbaneverket la frem i juni presenterer flere mulige måter å korte inn planleggingstiden på.  Til tross for at etatene foreslår innkorting av planprosessen, mener jeg det er for lite offensivt med byggestart i 2021 eller 2024. Vi ber derfor om at etatene vurderer nærmere om planleggingstiden kan reduseres ytterligere, slik også Stortinget har vært opptatt av. Jeg ser det også som aktuelt å bruke statlig plan i det videre arbeidet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det er foretatt en rekke utredninger og planer for både veg og bane de seneste 20 årene i denne korridoren. De aktuelle innsigelsestemaene er godt kjent, og det kan derfor være grunnlag for å konkludere raskere om trasé i denne saken enn i saker der utredningsomfanget er mindre.

- På grunnlag av etatenes innspill vil det på nyåret bli konkludert blant annet på valg av trasé for Ringeriksbanen og videre planprosess. Til det tidspunktet vil vi også ha et bredere beslutningsgrunnlag om kostnader, samfunnsnytte og hvorvidt OPS bør brukes som utbyggingsstrategi, sier Solvik-Olsen.

Samtidig har Samferdselsdepartementet gitt sine anbefalinger til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for håndtering av innsigelse til kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss.

Se også:

Brev om håndtering av innsigelse til kommunedelplan (pdf)

Brev om videre planlegging (pdf)