Historisk arkiv

Historisk arkiv

Anbod på regionale flyruter i Sør-Noreg: Styrkt konkurranse og mindre statleg regulering og kjøp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

- Flytilbodet på kortbanenettet er ein viktig del av vårt samferdselstilbod. I nytt anbod for flyruter i Sør-Noreg vil regjeringa sikre eit godt tilbod til flypassasjerane og samstundes styrkje konkurransen om flyrutene, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbod på regionale flyruter i Sør-Noreg. Anbodsfristen for flyselskapa er 7. juli 2015.

På tre flyruter med kommersielt potensial blir statleg regulering og kjøp oppheva. Samstundes leggast det til rette for auka konkurranse om dei rutene som staten framleis skal kjøpe.

Anbodsinvitasjonen omfattar følgjande flyruter i perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020:

  • Røros – Oslo
  • Førde – Oslo
  • Sogndal – Oslo
  • Sandane – Oslo
  • Sogndal – Bergen
  • Sandane – Bergen
  • Førde – Bergen
  • Ørsta-Volda – Bergen

På grunn av svake passasjertal kjem staten ikkje til å kjøpe flytransport på ruta Fagernes-Oslo etter 1. april 2016. Dette blei vedteke av Stortinget i samband med behandlinga av statsbudsjettet for 2015.

Meir konkurranseorientert luftfartspolitikk
På strekningar med eit stort passasjerpotensial er det ikkje naturleg at staten subsidierer flyruter. Situasjonen for kvar flyrute blir vurdert ved kvart anbod. Frå 1. april 2016 blir det ikkje statleg regulering og kjøp av flytransport på rutene Florø – Oslo, Florø – Bergen og Ørsta-Volda – Oslo. Desse rutene er no vurdert som trafikksterke flyruter med potensial for konkurranse og tilbod på kommersielle vilkår.

Meir fleksible krav vil gi eit betre flytilbod
Dei samla setekapasitetskrava blir auka for dei  fleste rutene, og det er gjort justeringar for betre å leggje tilbodet til rette i tråd med lokale reisevanar. I tidlegare anbodsrundar har Samferdselsdepartementet sett rigide krav til dagleg frekvens og setekapasitet på flyrutene. I denne anbodskonkurransen er det i staden  krav til setekapasitet per år. Dette opnar for at flyselskapa kan auke talet på avgangar på dagar med høg etterspurnad og redusere flytilbodet på dagar med låg etterspurnad.

Samferdselsdepartementet vil ikkje setje generelle krav til flystørrelse i denne anbodsrunden. Samstundes gjeld krav om setekapasitet per år. Fleksibilitet med flystørrelse gjer at flyselskapa betre kan vurdere om det er best å auke talet på passasjerar  ved å ha høg frekvens og færre flysete per avgang, eller lågare frekvens men fleire passasjerseter per avgang.

Strenge krav til flytryggleik
Samferdselsdepartementet held fram med å stille strenge krav til flytryggleik i anbodet. Flyselskap som vinn i anbodsrunden må bruke trykkabin og satelittbasert instrumentinnflyging. Det er òg krav til treningsprogram for flyging på kortbaner.

Kjøp av flytransport sikrar eit godt flytilbod over heile landet
For å sikre eit tilbod på dei flyrutene som det ikkje er bedriftsøkonomisk lønsamt å drive, kjøper staten flytransport etter ein anbodskonkurranse blant flyselskapa. Flyselskapet som vinn ein anbodskonkurranse, får einerett til drift av ei rute, eller eit ruteområde, i eit gitt tidsrom. Samferdselsdepartementet kan setje krav til drifta av  flyrutene. Desse krava omfattar setekapasitet, ruteføring og maksimalpris på billettar.

Samferdselsdepartementet skriv som hovudregel under kontrakt med flyselskap som tilbyr å drive ei flyrute eller eit ruteområde til den lågaste kostnaden for staten.

 For fleire opplysningar – sjå: