Historisk arkiv

Bompengereformen: Færre bompengeselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Mer av bompengene skal gå direkte til utbygging av infrastruktur. Som en del av regjeringens bompengereform, foreslår vi nå å redusere antall bompengeselskap. Målet er å kutte administrasjonskostnader, og derved kunne redusere bompengebelastningen for bilistene.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå fremlegger sak for Stortinget om rammene for de fem regionale bompengeselskapene som skal overta for dagens 50-60 bomselskap.

De fem regionale bompengeselskapene skal være såkalte non-profit selskaper. Det skal ikke være krav om avkasting og utbytte til eierne, men et økonomisk mål om at hvert selskap skal gå i balanse og nedbetale bompengegjeld best mulig. Dette skal sikre at bompenger kun skal nyttes til formålet med innkrevingen. Det betyr at de regionale bompengeselskapene ikke skal drive noen form for forretningsvirksomhet som ligger utenfor selve bompengeinnkrevingen. Prinsippet skal også gjelde for eventuelle datterselskap.

En slikredegjørelseer tatt inn i en proposisjon som ble lagt fram i statsråd i dag.

Bompengereformen omfatter omlegging fra dagens 50 – 60 bompengeselskaper til fem regionale bompengeselskaper. Omorganiseringen betyr også at utstederrollen skal skilles ut fra bompengeselskapene. Utsteder er ansvarlig for betaling fra brukere med bombrikke. I proposisjonen presenteres også statens rammer for denne rollen, som innebærer at utstederselskapene kan eies av fylkeskommuner men ikke av de regionale bompengeselskapene. Kravet til uavhengig organisering av utstederselskapet vil gi utstederselskapene en økonomisk og organisatorisk uavhengig rolle overfor de regionale bompengeselskapene.

Dialog med fylkeskommunene
Disse føringene vil være utgangspunktet for dialogen med fylkeskommunene om arbeidet videre. Den videre fremdriften for etableringen av selskapene vil avhenge av fylkeskommunene og dialogen med staten om en forsvarlig og god fremtidig organisering av bompengeinnkrevingen.

Bompengereformen har til hensikt å redusere bompengebelastningen for folk flest. I tillegg til færre bomeselskap, innebærer den at det skal innføres en rentekompensasjonsordning for bompengelån og ny takst- og rabattstruktur, samt en gjennomgang av rollefordelingen i sektoren etter omorganiseringen.

Regjeringen har tidligere i høst foreslått en bevilgning på 400 millioner kroner til rentekompensasjonsordningen for budsjettåret 2016. I proposisjonen presenteres også en ny, mer effektiv og brukervennlig takst- og rabattstruktur.

I budsjettforslaget for 2016 er det også gjort nærmere greie for denne regionale inndelingen av de regionale bomselskapene, som fylkeskommunene samarbeider om å etablere:

  • Øst: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark
  • Fjellinjen: Oslo og Akershus
  • Sør/vest: Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Midt: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
  • Nord: Nordland,  Troms og Finnmark

For flere opplysninger – se: