Historisk arkiv

Næringsparkkrysset på E6 i Ullensaker: Penger å spare på samkjøring av veiprosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi må unngå at nærliggende veiprosjekter bygges stykkevis og delt, til irritasjon for bilistene og økte kostnader for samfunnet. Det risikerer vi ved at Flyplasskrysset og Næringsparkkrysset på E6 bygges separat. Ansvaret for prosjektene ligger på ulike steder, og vi gjør derfor nå et forsøk på å samordne fremdriften i disse to prosjektene. Det kan kutte samlede kostnader i prosjektene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Regjeringen tilbyr at staten kan gå inn med et bidrag på opptil 40 millioner kroner til utbygging av Næringsparkkrysset på E6 i Ullensaker kommune i Akershus. Jeg ser på det som et bidrag som vil spare samfunnet for større beløp. Det statlige bidraget er avhengig av at utbyggingen gjennomføres i sammenheng med utbyggingen av Flyplasskrysset, også på E6 i Ullensaker. For Næringsparkkrysset legger Samferdselsdepartement dessuten opp til å få vurdert en ordning der staten forskutterer hele den anslåtte kostnaden på omkring 200 millioner kroner som gjelder ombyggingen av selve krysset over E6. En slik forskuttering forutsetter en forpliktende tilbakebetalingsplan fra næringsaktørene.

Utbygging i sammenheng: Gir innsparinger
- For begge kryssene vil det være fordeler og mulige innsparinger dersom de to kryssene kan utbygges i sammenheng. For statens ansvar ved utbyggingen av Flyplasskrysset kan man se mulige innsparte kostnader ved at man slipper å lage midlertidige løsninger inntil Næringskrysset bygges om og åpnes for trafikk. Samferdselsdepartementet legger derfor opp til et statlig bidrag til finansieringen av Næringsparkkrysset for å fremme samfunnsmessige besparelser, sier samferdselsministeren.        

Flyplasskrysset omfatter bygging av et nytt kryss for av- og påkjøring fra E6 fra nord mot Oslo lufthavn (ved kryss mellom E6 og E16). Anleggsarbeidet starter i mai i år, og krysset skal åpnes for trafikk før april 2017. Kostnadene er beregnet til om lag 170 millioner kroner, og finansieringen er fullt ut et statlig ansvar. Avinor AS forskutterer 140 millioner kroner av kostnadene,  mot tilbakebetaling fra staten i 2018.

Næringsparkkrysset er i utgangspunktet forutsatt finansiert av lokale myndigheter og aktørene i næringsparken. Det siste kostnadsoverslaget for bygging av krysset, medregnet opprusting av fylkesveier, kommunal vei og privat vei  inne i næringsparken, er oppgitt å være om lag 420 millioner kroner. Av dette beløpet er om lag 200 millioner kroner knyttet til selve kryssombygningen.

 

For flere opplysninger - se:

  • Brev av 26. mars 2015 fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet (pdf)