Historisk arkiv

Byer som vokser skal se boliger og transport i sammenheng

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Byene våre vokser i rekordfart og vi må se boligbygging, arealbruk og samferdsel i sammenheng, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. For å samordne areal- og transportpolitikken i de største byområdene har regjeringen besluttet å slå sammen bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler til byvekstavtaler.

- Vi må skape byer der det er godt å bo, og hvor det er enkelt å komme seg til og fra skole eller arbeid og kulturtilbud. Vi må se boligbygging, samferdsel og kollektivtransport i sammenheng for å løse dagens og fremtidens trafikkutfordringer. Byvekstavtalene skal sikre at vi får til nettopp dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Avtalene utarbeides etter forhandlinger der finansiering av transport- og miljøtiltak, og spesielt tilrettelegging for kollektivtrafikk, sykkel og gange, er viktige temaer. Både stat, fylkeskommuner og kommuner forplikter seg til å bidra med finansiering og tiltak på sine ansvarsområder. Kommuner og fylkeskommuner forplikter seg til å sørge for en arealbruk i byområdene som øker kollektivbruken og gjør det enklere å være syklist og fotgjenger.

Byvekstavtalene vil bestå av et stort omfang av tiltak og midler som bompengefinansierte bypakker, midler til veg og jernbane, arealplaner, belønningsmidler og ordningen med statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter ("50/50-ordningen").

-          Gjennom byvekstavtalene legger regjeringen bedre til rette for en storstilt utbygging av kollektivtilbudet i byene og et forutsigbart og forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner, sier Solvik Olsen.

- Boliger og arbeidsplasser bør lokaliseres nær kollektivknutepunkter. For å oppnå dette må areal- og transportpolitikken samordnes bedre enn i dag, noe byvekstavtalene vil bidra til, sier Sanner.

Regjeringen ønsker en mest mulig miljøvennlig byutvikling, og målsettingen er nullvekst i personbiltrafikken ved å sikre mobilitet gjennom andre, bedre transporttilbud. Løsningene som velges skal bidra til bedre framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil, sier Solvik-Olsen.

I første omgang tar regjeringen sikte på å inngå byvekstavtaler for Stavangerområdet/Nord-Jæren og Bergensområdet. For Oslo/Akershus og Trondheimsområdet vil det først bli byvekstavtale ved reforhandling av bymiljøavtalen. For de øvrige fem byene vil det vurderes byvekstavtale på bakgrunn av erfaring med de fire største.