Historisk arkiv

Historisk arkiv

Endringer i postloven vil sikre konkurranse til det beste for forbrukerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i postloven som skal gi tilbydere av posttjenester bedre tilgang til eksisterende sonenøkkelsystemer for postkasseanlegg og inngangsdører som fører til postkassene. Dette vil legge bedre til rette for konkurranse i postmarkedet.

– Ved å la flere relevante aktører få tilgang til sonenøklene, legger vi til rette for å skape nye produkter og muligheter i sektoren. Dette er en nødvendig endring. Omleggingen vil selvsagt blir gjort på forsvarlig vis, og forbrukervernet skal ivaretas på like god måte som det har vært hittil, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det har vært uenighet i markedet om Postens konkurrenter skal ha tilgang til sonenøklene. For å fjerne tvil om lovanvendelsen mellom aktørene i bransjen og få til praktiske løsninger foreslår departementet en presisering av postloven. Departementet foreslår at tilbydere av posttjenester med tillatelse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gis tilgang både til sonenøkler for inngangsdør og for hovedlokk i postkasseanlegg. For å få tillatelse må tilbyder oppfylle gitte krav av hensyn til sikkerhet og personvern for postmottaker.

Det foreslås også enkelte andre endringer i postloven, samt en endring i bankpliktloven slik at Posten fremdeles kan kreve godtgjøring for sitt tilbud av banktjenester i Postens landpostnett når Postens gjeldende konsesjon oppheves.

Se Prop. 122 L (2016-2017) "Endringer i postloven m.v. (tilgang til sonenøkkelsystemer)"