Historisk arkiv

Massiv satsing på vei – med redusert bompengeandel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det blir en formidabel satsing på veiformål de neste årene, og hele veksten kommer med økte statlige bevilgninger. Bompengeandel går dermed ned sammenlignet med tidligere nasjonale transportplaner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Det årlige bompengenivået vil gå litt ned sammenlignet med dagens Nasjonal transportplan da det foreslås totalt 6 milliarder kroner til reduksjon av bompengegjeld i eksisterende veiprosjekt.

Korrigert versjon, 05.07.2019

I Nasjonal transportplan 2018-2029 foreslår regjeringen å videreføre og forsterke den store satsingen på veibygging og veivedlikehold. De neste tolv årene foreslås det 659 milliarder kroner til veiformål, noe som betyr at det i snitt brukes ca 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan. Under 20 prosent av dette er bompengefinansiering.

Av rammen til veiinvesteringer utgjør bompenger 29 prosent, en reduksjon på 6 prosentpoeng sammenlignet med forrige transportplan, NTP 2014–2023. For veivedlikehold og fornying er det ingen bompenger. Bompengene utgjør dermed mindre enn 20 prosent av totale veibevilgninger. Dette skjer samtidig som nivået på bilrelaterte avgifter er redusert i inneværende stortingsperiode.

For veivedlikehold og fornying er det ingen bompenger. Bompengene utgjør dermed mindre enn 20 prosent av totale veibevilgninger. Dette skjer samtidig som nivået på bilrelaterte avgifter er redusert i inneværende stortingsperiode.

I alt 536 milliarder kroner skattekroner er planlagt brukt på veiformål, det utgjør 57 prosent av statlige budsjettrammen i transportplanen.

- Regjeringen vil modernisere transportinfrastrukturen. Vi bygger mye nytt og tar bedre vare på det vi har. Satsingen er massiv. Staten tar med denne regjeringen en større del av regningen for veinettet. Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen. Bompengeandelen er derfor lavere, sier Solvik-Olsen. Han påpeker at Regjeringen har fremmet en rekke forslag i Stortinget om bompengekutt. Noen av forslagene har oppnådd flertall i Stortinget, andre har blitt stoppet. - Vi oppnår likevel en utflating og reduksjon i omfanget av bompenger. Det gjenspeiles også i Nasjonal transportplan, kommenterer samferdselsministeren.

- Regjeringen vil at minst mulig av bilistens innbetalinger skal gå til administrasjon og innkreving. Derfor gjennomfører vi nå en bompengereform. Antallet bompengeselskap er på vei ned, fra 60 selskaper til 5 regionale selskaper, eid av fylkeskommunene. Administrasjons- og driftskostnadene skal ned, og det skal komme bilistene til gode, sier Solvik-Olsen.

Raskere overgang til lavere kostnader

For å sette fart på overgangen til færre og mer effektive og kunderettede selskaper, har regjeringen laget en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Fylkeskommunene får da et incentiv til å legge flest mulig av dagens bompengeprosjekt til ett av de regionale bompengeselskapene. Bompengeselskapene som ønsker penger fra tilskuddsordningen må også legge om til ny takst- og rabattstruktur, fordi den nye takst- og rabattstrukturen er billigere å administrere for selskapene. Ordningen vil kunne gi om lag 6 milliarder kroner i bompengereduksjon for norske bilister i planperioden 2018-2029.

- Jeg vil ha en raskest mulig overgang fra 60 til 5 bompengeselskap. Bilistenes innbetalinger skal brukes til vei og til andre formål som er viktig, ikke til drift av unødvendig mange selskaper, sier Solvik-Olsen.

Større brukervennlighet

En ny organisering i tråd med regjeringens strategi betyr større brukervennlighet og lavere kostnader, gjennom mer profesjonell innkreving, kundebehandling og finansforvaltning.

- Vi vil også at oppgaven med å håndtere avtalekunder og brikker skal skilles fra bompengeselskapene. Det vil gi mindre kryss-subsidiering og mer rettferdig innkreving ved at rollene som utsteder og operatør skilles. Uavhengige utstederselskap vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.

Korrigert 05.07.2019:

Tidligere tekst: Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir redusert fra 35 til 29 prosent sammenlignet med inneværende transportplan.
Korrigert tekst: Av rammen til veiinvesteringer utgjør bompenger 29 prosent, en reduksjon på 6 prosentpoeng sammenlignet med forrige transportplan, NTP 2014–2023.