Historisk arkiv

Nå reduseres bompengetakstene utenfor byområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi fortsetter arbeidet med å begrense bompengebelastningen. Det er derfor gledelig at 41 av 43 kvalifiserte bompengeselskap har takket ja til å motta tilskudd og dermed kunne sette ned takstene med om lag 10 prosent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har bevilget 500 millioner kroner årlig til reduserte bompengetakster utenfor byområdene. En oversikt Statens vegvesen har utarbeidet viser at de aller fleste bompengeselskap nå har søkt om å få være med på den nye ordningen. Før tilskuddet kan betales ut må bompengeselskapene dokumentere at de vil slutte seg til et av de fem nye, regionale bompengeselskapene og også legge om til ny takst- og rabattstruktur.

- Som andel av nye veiinvesteringer er anslag for 2017 at statlige bevilgninger utgjør ca 70 % og bompenger ca 30%. I 2013 hadde bompengeandelen vokst over mange år og utgjorde over 40%. Vi må tilbake til 2003/04 for å finne lavere bompengeandel. Dette kommer i tillegg til at 8 bomstasjoner er avviklet og at bompengereformen gjennomføres sier Ketil Solvik-Olsen.

Årlig beløp og status for søknadsprosess kan sees i tabell her.

Kommentar til tabell:

Tabell gir status per august 2017 for prosessene «tilslutning til RBPS» og «omlegging til nytt system» for prosjektene som er aktuelle for tilskuddsordningen. Tomme celler betyr at det enten ikke foreligger vedtak om tilslutning/omlegging ennå eller at slike vedtak foreligger, men at Samferdselsdepartementet foreløpig ikke har fått kjennskap til dette.

Per august er det 18 av 41 prosjekter som tilfredsstiller forutsetning 1 og 2. For 10 av disse er innkrevingen igangsatt eller forventes å bli igangsett i år. Dvs. for disse 10 gjenstår det kun godkjenning fra garantisten for å få utbetalt tilskudd. Samferdselsdepartementet forventer derfor at mange av disse prosjektene får utbetalt tilskuddet allerede i år. I flere prosjekt legges det opp til å behandle sak om takstomlegging samtidig med garantistens behandling av tilskuddsordningen, slik at flere av disse også vil være i posisjon til å få utbetalt tilskuddet i år.