Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Satsingen på samferdsel fortsetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Med en økning av samferdselsbudsjettet på i overkant av fire milliarder kroner, bidrar regjeringen til sysselsetting, økt konkurransedyktighet for næringslivet og til å knytte landet tettere sammen. Samferdselsbudsjettet for 2018 viser at Nasjonal transportplan ikke bare er en ambisjon, men en plan regjeringen nå er godt i gang med å følge opp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 67,5 milliarder kroner over samferdselsbudsjettet. Det er en økning på 4,1 milliarder kroner, eller 6,5 prosent, fra saldert budsjett 2017.

- Denne regjeringen har levert en historisk satsing på samferdsel. Aldri før har det vært satset så tungt på det å vedlikeholde det vi har, samtidig som det bygges ny og moderne infrastruktur. Siden 2013 er bevilgningene økt med vel 60 prosent, inkludert forslaget til 2018-budsjett.

Følger opp Nasjonal transportplan

Gjennom Nasjonal transportplan 2018-2029 er hovedtrekkene for samferdselssektoren de neste årene lagt. Regjeringen vil i 12-årsplanen bruke 1 064 milliarder 2017-kr på modernisering av infrastrukturen og på utvikling av sikre og effektive transportløsninger.

Med NTP 2018-2029 vil regjeringen utvikle mobilitetsløsninger for framtida og et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og legger til rette for omstilling til lavutslippssamfunnet.

- Rekordsatsingen kommer hele landet til gode og vil gi bedre reisehverdager, sikrere transport og økt mobilitet. Muligheter for vekst og arbeidsplasser henger nøye sammen med gode samferdselsløsninger. 2018 er første budsjettår i NTP 2018-2029. Med det budsjettet vi legger fram i dag vil vi være godt i gang med satsingen, sier samferdselsministeren.

Mer vei for pengene

Regjeringen satser på bedre og tryggere veier i hele landet, og det er veiformål som står for den største økningen i budsjettet for 2018. Det er foreslått å bevilge om lag 35,9 milliarder kroner, en økning på om lag 2,6 milliarder kroner, eller 7,7 prosent, fra saldert budsjett 2017.

Til riksveginvesteringer foreslås det 20,6 milliarder kroner, som er en økning på 1,5 milliarder kroner, eller 7,9 prosent, fra saldert budsjett 2017.

- I tillegg til ny infrastruktur og et redusert vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur, har regjeringen gjennomført viktige tiltak for å utnytte ressursene i sektoren bedre. Nye Veier AS vil bidra til mer effektiv vegutbygging og viser allerede nå at det kan gjøres klare besparelser innen vegutbygging, uten at det går på bekostning av kvaliteten, sier Solvik-Olsen.

Jernbanereform gir bedre utnyttelse av økte bevilgninger

- Jernbanen er et viktig satsingsområde for regjeringen, for å kunne gi passasjerer og næringsliv et godt transporttilbud. I løpet av de siste fire årene har bevilgningene økt betraktelig. Og de fortsetter å øke, sier Solvik-Olsen.

For 2018 foreslår regjeringen totalt 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner, eller 5,7 prosent, fra saldert budsjett 2017.

Blant annet foreslår regjeringen om lag 2,1 milliarder kroner til planlegging av ny jernbaneinfrastruktur, en økning på 26 prosent fra vedtatt budsjett 2017. Den høye planleggingsaktiviteten er i første rekke prioritert for å realisere milepælene for bedre togtilbud på InterCity-strekningene i 2024 og 2026.

Til drift og vedlikehold av dagens jernbanenett er det foreslått nær 7,8 milliarder kroner, en økning på 6,2 prosent fra vedtatt budsjett 2017.

- Med jernbanereformen vil vi få bedre utnyttelse av den store økningen i bevilgningene jernbanen har fått de senere årene. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud, samtidig som det sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris, sier Solvik-Olsen.

Bedre kollektivtransport i byene

- Fleksible kollektivløsninger og gode tilbud til de som går og sykler er en forutsetning for en transporthverdag med færre køer og bedre og grønnere bymiljø, sier Solvik-Olsen.

Det er foreslått om lag 2,5 milliarder kroner til tiltak i storbyområdene, en økning på 23 prosent fra saldert budsjett 2017. Midlene vil bli brukt til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, og tiltak langs riksvegene, samt belønningsmidler og tilskudd til store kollektivprosjekt i bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

Sikker og miljøvennlig sjøtransport

Regjeringen fortsetter prioritering av tiltak for å opprettholde og videreutvikle et høyt nivå for sjøsikkerhet.

Blant annet vil regjeringen bevilge 400 millioner kroner til navigasjonsinfrastruktur (fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler), og 85 millioner kroner til et nytt multifunksjonsfartøy som vil bidra til et mer effektivt vedlikehold.

Videre vil effektivisering og konkurranseutsetting bidra til store kostnadsreduksjoner på kystområdet. Som et bidrag for å redusere kostnadene for sjøtransporten, foreslår regjeringen å videreføre forsøksordningen for overføring av gods fra vei til sjø. Det foreslås å bevilge 75,2 millioner kroner til dette i 2018. Samtidig reduseres losavgiftene med 22,2 millioner kroner fra saldert budsjett 2017.

Et oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen blir etablert som et nasjonalt kompetansesenter for arbeidet med oljevern og marin forsøpling. I budsjettforslaget foreslår regjeringen 27 millioner kroner til dette nye oljevern- og miljøsenteret.
– Dette senteret skal bli et ledende nasjonalt kompetansesenter for arbeidet med oljevern og marin forsøpling, sier Solvik-Olsen.

Smartere transport

Regjeringen satser også på digital infrastruktur.

– Både næringsliv og samfunnskritiske funksjoner blir stadig mer avhengig av elektronisk kommunikasjon og IKT-system for å fungere godt i det daglige og ved større hendelser. Derfor foreslår vi to nye satsinger for økt sikkerhet og robusthet. For å bedre EKOM-sikkerheten foreslår vi 40 millioner kroner til en pilot for alternativt kjernenett, og en bevilgning på 40 millioner kroner som skal legge til rette for fiberkabler til utlandet.

– Ny teknologi vil også bidra til å nå målene for transportpolitikken. Derfor etablerer regjeringen Pilot-T, som er en tilskuddsordning som skal bidra til at nye løsninger raskere blir tatt i bruk i transportsektoren, og legge grunnlag for at norske aktører kan være med i konkurransen om å levere nye mobilitetsløsninger for sektoren.

Gjennom konkurransen om smartere transport i Norge vil regjeringen stimulere til lokal innovasjon og utvikling. Til dette foreslås det 15 millioner kroner.

Flere pressemeldinger om samferdselsbudsjettet