Historisk arkiv

Ekspertutvalg anbefaler å utrede veiprising samt å avvikle elbilfordeler i bomringene: Uten endringer vil framtidens bompengeinntekter falle betydelig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Med stadig flere elbiler på norske veier kan bompengeinntektene i bomringene bli redusert med 23 prosent fram mot 2030. – Vi har fortsatt mange oppgaver som må løses og vi må sikre en miljøvennlig byutvikling. Da trenger vi et bærekraftig bompengesystem og vi bør se på alternative løsninger som veiprising, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen satte i fjor ned et ekspertutvalg som har sett på det framtidige inntektsbildet for bomringene. I rapporten som ble overlevert samferdselsministeren i dag, anslås det at årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil gå ned i gjennomsnitt 23 prosent, tilsvarende 1,4 milliard kroner, fram mot 2030. Samtidig øker passeringene i bomringene med 25 prosent.

– Utvalgets arbeid viser at det finnes ulike muligheter å innrette bompengeinnkrevingen i tiden fremover, og jeg synes det er et godt forslag å se nærmere på hvordan innkrevingen kan innrettes for å sikre stabile inntekter og at byene våre utvikler seg i en miljøvennlig retning, sier Hareide.

Det grønne skiftet

Hovedårsaken til fallende bompengeinntekter er fritak og rabatter i bomringene for elbiler, og at andelen elbiler stadig øker. Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå, samtidig som elbilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram til 2030, heter det i rapporten.

Utvalget anbefaler blant annet avvikling av dagens ordninger med fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeprosjekter, og peker på at bompengetakstene generelt bør speile de kostnadene bilbruken påfører samfunnet.

– Stabile bominntekter fra bilbruk vil være nødvendig også i framtiden. I tillegg har bompenger i byområdene mange andre formål, ikke minst som del av det grønne skiftet og miljøvennlig byutvikling, sier Hareide.

Positiv til veiprising

Utvalget anbefaler å bygge videre på dagens bomsystem inntil et veiprisingssystem eventuelt kan bli aktuelt.

– Jeg er positiv til tanken om et veiprisingssystem, men det vil ligge noen  år fram i tid. Jeg tror likevel det er lurt å utrede veiprising nærmere, og så får vi ta debatten om hvordan et slikt system må innrettes slik at det fungerer godt og at det ivaretar viktige elementer som personvern, sier Hareide.

Utvalgets rapport vil bli sendt på høring.

Utvalget har bestått av fem personer: Annegrete Bruvoll, partner, Menon Economics (leder), Øivind Hauge Støle, seksjonsleder, byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, Bergen kommune, Astrid Lilliestråle, markedssjef transport, Enova, Sahar Babri, forsker, Sintef og Svein Bråthen, professor, Høgskolen i Molde.

Les utvalgets rapport: "På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet" (pdf)