Forsiden

Historisk arkiv

Ladestasjoner og fyllestasjoner: Foreslår felles standarder for å styrke konkurransekraften til alternativt drivstoff til kjøretøyer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Å redusere klimagassutslippene er en av vår tids største utfordringer. Skal vi nå målene om utslippsreduksjon, må transportsektoren bli grønnere. Regjeringen foreslår at ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen- og naturgass skal bygges ut med standarder som er like i EU- og EØS-landene. Harmoniserte standarder kan legge til rette for rimeligere utbygging, og dermed bedre tilgjengelighet og markedsvilkår for bruk av disse drivstoffene i ulike kjøretøy, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har i dag lagt fram forslag til lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-direktiv 2014/94 om utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff.  

Gjelder kun for offentlig tilgjengelige ladepunkter og fyllestasjoner
Den nye loven gjelder kun for offentlig tilgjengelige ladepunkter for elektriske kjøretøy og fyllestasjoner for hydrogen og naturgass til kjøretøy.

Lovforslaget gir hjemmel til at Samferdselsdepartementet kan fastsette forskrift om tekniske spesifikasjoner for offentlig tilgjengelig infrastruktur for alternativt drivstoff, og fastsette forskrift om krav til informasjon på denne infrastrukturen og på selve kjøretøyene.

I lovforslaget legges det opp til at Samferdselsdepartementet skal få hjemmel til å fastsette forskrift for å peke ut myndighet med ansvar for tilsyn og kontroll, samt overtredelsesgebyr. Forvaltningsansvaret for loven foreslås lagt til departementet.

Videre framdrift
Med forbehold om at Stortinget vedtar den nye loven før sommeren 2020, vil Samferdselsdepartementet gå i gang med forskriftsarbeidet. Med en slik framdrift tas det sikte på at nye forskrifter skal være gjeldende fra 1. januar 2021. Fra da av skal etablering av nye lade- og fyllestasjoner følge de nye standardene.  

For flere opplysninger – se: