Historisk arkiv

Tilleggsavtale gir økt statlig bidrag til byvekstavtalen med Trondheimsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å nå målet om nullvekst i persontrafikken med bil i byene. Denne tilleggsavtalen bygger opp under dette målet, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I juni 2019 inngikk Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet byvekstavtale med Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Melhus og Malvik. Nå har regjeringen gitt sin tilslutning til den fremforhandlede tilleggsavtalen til byvekstavtalen med Trondheimsområdet for perioden 2019-2029. Tilleggsavtalen er et tillegg til byvekstavtalen, og inngås for å følge opp bompengeavtalen fra 2019. 

- Avtalen legger til rette for bærekraftig byutvikling i Trondheimsområdet, gjennom effektiv arealbruk og klimavennlige transportløsninger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Økt statlig bidrag til Metrobussen, reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud

– Staten dekker i utgangspunktet 50 prosent av kostnadene i 50/50-prosjektet Metrobussen i Trondheim. Gjennom tilleggsavtalen øker vi det statlige tilskuddet til 66 prosent. Dette utgjør i overkant av 560 millioner 2020-kroner i tiårsperioden. Halvparten av  tilskuddet øremerkes reduserte bompenger og halvparten går til bedre kollektivtilbud, sier Hareide.

Tilleggsavtalen inneholder også tilskudd til reduserte kollektivtakster på 500 millioner kroner i tiårsperioden. De midlene skal benyttes til takstreduksjoner som gir størst mulig effekt på målene i byvekstavtalen.

Alle de fem lokale partene har gitt sin tilslutning til tilleggsavtalen gjennom lokalpolitiske vedtak, og nå følger regjeringen opp med sin tilslutning. Det legges opp til at partene signerer tilleggsavtalen etter sommerferien.