Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Nye tiltak for norsk luftfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Siden pandemien rammet Norge i mars 2020 har staten stilt opp for norsk luftfart med en rekke ordninger. Regjeringen foreslår nå inntil en milliard ekstra til Avinor, som sammen med en kombinasjon av flere tiltak vil bidra til å sikre et godt flytilbud også etter pandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Situasjonen i luftfarten er fortsatt krevende på grunn av stor usikkerhet, og flyselskapene har hatt store økonomiske tap gjennom koronakrisen. Det er fortsatt usikkert hvordan luftfarten vil utvikle seg utover i 2021 og i tiden fremover.

- Regjeringen er opptatt av at vi skal ha et godt flytilbud i Norge også etter pandemien. Derfor har vi stilt opp for norsk luftfart med en rekke tiltak siden krisen rammet i mars 2020, og vi følger situasjonen tett. Nå foreslår vi også å innlemme flyselskapene i kompensasjonsordningen for næringslivet. I tillegg foreslår vi at flyselskapene kan søke støtte fra lønnsstøtteordningen som gjelder fra mars 2021, og 10 mill. kroner til et ettårig kompetanseløft for luftfarten, sier Hareide.

 

Ulike tiltak
Regjeringens mål er at flytilbudet i Norge over tid skal være godt og at det er en sunn konkurranse på stamrutene. På kort sikt, til markedet normaliserer seg etter pandemien, er hovedmålet at det eksisterer et tilstrekkelig flytilbud innenlands.

- Det viktigste tiltaket for et varig godt flytilbud i Norge er å legge til rette for god konkurranse. Da vil flyselskapene som over tid gir passasjerene det beste tilbudet og har sunn økonomi vinne frem, påpeker Hareide.

Tiltak for luftfarten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett:

  • Regjeringen foreslår å bevilge inntil 1 050 mill. kroner ekstra i tilskuddsramme til Avinor, til totalt 3,8 mrd. kroner i 2021.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 102 mill. kroner til å dekke eventuelle tap for Sandefjord lufthavn, Torp og Haugesund lufthavn, Karmøy i andre halvår 2021. Samlet vil dette utgjøre inntil 213 mill. kroner i støtte til de to lufthavnene i 2021.
  • Regjeringen foreslår å inkludere flyselskapene i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med mai 2021.
  • Flyselskapene kan søke støtte fra lønnsstøtteordningen, som gjelder fra mars 2021. Ordningen innebærer at kriserammede foretak kan få støtte per ansatt for ansatte som de tar tilbake fra permittering.
  • Regjeringen foreslår 10 mill. kroner til ettårig kompetanseløft for luftfarten.

 

Regjeringen har det siste året innført en rekke tiltak for å støtte norsk luftfart gjennom pandemien. I fjor bevilget Stortinget 13,9 milliarder  kroner til bransjen for å håndtere pandemien, mens det tilsvarende er bevilget og foreslått 8,7 milliarder kroner i 2021.

 

 

Beskrivelse

 

Statlig lånegarantiordning for flyselskap

6 000

Administrasjon av lånegarantiordningen

6

Kjøp av minstetilbud av flyruter og økt kompensasjon på ordinært rutekjøp1

1 513

Tilskudd til ikke-statlige lufthavner (Haugesund og Torp)1

147

Tilskudd til Avinor AS1

3 600

Utsettelse av avdrag på statslån til Avinor AS2

444

Utbyttefritak for Avinor AS3

351

Anslag på fritak fra flypassasjeravgiften (bokført)

1 645

Anslag på effekt av lav mva.-sats i 2020 (bokført)

230

Sum 2020

13 936

Kjøp av minstetilbud av flyruter og økt kompensasjon på ordinært rutekjøp

1 340

Tilskuddsramme til ikke-statlige lufthavner (Torp)

35

Anslag på fritak fra flypassasjeravgiften (bokført)

1 600

Anslag på effekt av lav mva.-sats i 2021 til 1. juli (bokført)

200

Sum Saldert budsjett 2021

3 175

Tilskuddsramme til Avinor AS første halvår

2 750

Økt tilskuddsramme til ikke-statlige lufthavner (Haugesund og Torp)

76

Hybridlån til Norwegian Air Shuttle ASA4

inntil 1 500

Sum Prop. 79 S (2020-2021) og Innst. 233 S (2020-2021)

4 326

Tilskuddsramme til Avinor AS andre halvår, inntil

1 050

Økt tilskuddsramme til ikke-statlige lufthavner (Torp og Haugesund), inntil

102

Omdisponering fra flyrutekjøp

-30

Etterbetaling av støtte til ikke-statlige lufthavner for 2020 (Torp)

30

Ettårig kompetanseløft for luftfarten

10

Anslag på effekt av forlenging av lav mva.-sats i 2021 til 1. okt. (bokført)

75

Sum denne proposisjonen (RNB)

1 237

Sum samlede tiltak for luftfarten

22 674

 

Fotnoter:1) Faktisk utbetaling i 2020. 2) Lånetransaksjon. 3) Utbytte for 2019 iht. gjeldende utbyttepolitikk. 4) Lånetransaksjon. I tillegg til hybridlån kommer bevilgning til obligasjonslån på 3 mrd. kroner. Et slikt obligasjonslån vil NAS benytte til å nedbetale utestående under garantiordningen for luftfarten.