Historisk arkiv

Drøftet viktige digitaliseringsprosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringens digitaliseringsutvalg fikk 12.februar presentert digitaliseringsprosjekter innenfor to viktige samfunnsområder: Innkreving og skole.

Skatteetaten har de siste årene overtatt innkrevingsoppgaver fra store deler av offentlig sektor, blant annet toll, NAV og kommunal skatteoppkreving. I møtet presenterte Skatteetaten og Brønnøysundregistrene tanker om framtidens innkreving. Utvalget fikk også høre hvordan brukere opplever møtet med offentlig innkreving.

Digitalisering i skolen

Skolen går også igjennom en digitaliseringsprosess. Det tas ta i bruk nye verktøy, nye digitale læremidler og ny pedagogisk praksis. Nedstengningen våren 2020 var krevende, men den hadde vært vanskeligere uten det grunnlaget som allerede var lagt. Samtidig ble det en periode hvor mange i skolen lærte mye om digitaliseringens muligheter og begrensninger.

- Digitalisere med klokskap

– Etter det året vi har vært igjennom, er det ingen tvil om hvor viktig det er at skolene har god tilgang på infrastruktur, digitale læremidler og digital kompetanse. God bruk av digitale løsninger kan styrke undervisningen og bidra til at elevene lærer mer. Men det finnes mange gode arbeidsmåter som vi ikke skal «kaste ut med badevannet», og det er mange risikofaktorer som vi må ta på alvor. Kort sagt – vi må digitalisere med klokskap, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Melby informerte i møtet om handlingsplanen for digitalisering i grunnopplæringen, mens forsker Øystein Gilje fra Universitetet i Oslo fortalte om status for den digitale skolen. Professor Anne Mangen fra Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning holdt innlegg om hva digitaliseringen betyr for elevenes lesing.