Historisk arkiv

Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Alle må ta sin del av ansvaret for å skape et inkluderende samfunn. Forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er et felles samfunnsansvar. Den tette oppfølgingen må gjøres i lokalmiljøer, skolen, arbeidsplasser og av myndigheter, sa statsminister Erna Solberg da regjeringen i dag la frem sin handlingsplan for å styrke innsatsen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

- Vi må sørge for å øke den tidlige innsatsen, slik at vi sammen kan bidra til å forebygge at personer bruker vold for å oppnå sine mål. Derfor går regjeringen nå med full tyngde inn for å styrke samarbeidet på tvers av sektorer. Målet er å gi de som jobber med å forebygge best mulige verktøy til å fange opp bekymring og iverksette nødvendige tiltak så tidlig som mulig, sier statsminister Erna Solberg.

Mange bidrar aktivt til arbeidet allerede, men for å styrke tryggheten i det norske samfunnet oppfordrer regjeringen alle i landet til å bli med i den daglige innsatsen for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Med 30 konkrete tiltak i handlingsplanen ønsker regjeringen å gjøre dette arbeidet lettere ved å bidra til å rette opp i misforholdet mellom ressurser til reparasjon, og ressurser til forebygging.

­- At vanlige ungdommer på veldig kort tid endrer adferd og blir radikalisert er svært bekymringsfullt. Vi må inn med målrettet innsats for å hindre en slik utvikling. Da er det ikke tilstrekkelig med PST og politiets innsats, vi må også engasjere skolen, barnevernet, kommunale fritidsklubber, familie, naboer og venner. Regjeringens nye handlingsplan legger til rette for mer kunnskap og kompetanse i alle ledd, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Planen er å finne på regjeringens hjemmesider og på nettsiden radikalisering.no. Se bilder fra pressekonferansen på Flickr.

Handlingsplanens 30 tiltak med ansvarlig departement:

Tiltak:

Ansvarlig departement:

KUNNSKAP OG KOMPETANSE

1. Forskningsstrategi

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2. Forskning om lokalt forebyggingsarbeid

Justis- og beredskapsdepartementet

3. Forskning om radikaliseringsprosesser og motivasjonsfaktorer knyttet til fremmedkrigere

Justis- og beredskapsdepartementet

4. Utvikle kompetanse på helsesektorens arbeid med voldelig ekstremisme

Helse- og omsorgsdepartementet

5. Dialogkonferanser for ungdom

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

6. Utarbeide veiledningsmateriell

Justis- og beredskapsdepartementet

7. Styrke kunnskapen gjennom utdanningene i justissektoren

Justis- og beredskapsdepartementet

8. Regionalt arbeid med kompetanse i helsesektoren

Helse- og omsorgsdepartementet

9. Utvikle læringsressurser til bruk i ungdomsskolen og videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet

10. Nasjonal konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Justis- og beredskapsdepartementet

SAMARBEID OG KOORDINERING

11. Styrke den nasjonale koordineringen

Justis- og beredskapsdepartementet

12. Styrke den sentrale rådgivende forebyggingen ved PST

Justis- og beredskapsdepartementet

13. Forankre ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene

Justis- og beredskapsdepartementet

FOREBYGGE TILVEKST TIL EKSTREME MILJØER OG BIDRA TIL REINTEGRERING

14. Støtte til frivillige aktører som arbeider med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

15. Styrke tros- og livssynsdialogen

Kulturdepartementet

16. Livssynsmedarbeidere i kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet

17. Utarbeide veiledningsmateriell for individuelt tilpassede mentor- og exit-ordninger

Justis- og beredskapsdepartementet

18. Mentorordning i kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet

19. Veiledning til foreldre og foresatte

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

20. Strafferegulering av privates deltakelse i væpnet konflikt

Justis- og beredskapsdepartementet

21. Utvisning av utlendinger som har begått krigsforbrytelser mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

22. Varsling ved hjemkomst av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)

Justis- og beredskapsdepartementet

23. Oppfølging av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)

Helse- og omsorgsdepartementet

 

FOREBYGGE RADIKALISERING OG REKRUTTERING GJENNOM INTERNETT

24. Styrke politiets tilstedeværelse på internett

Justis- og beredskapsdepartementet

25. Forebygge diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer på internett

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

26. Forebygging av hatretorikk

Kunnskapsdepartementet

27. Øke kunnskapen om hvordan motvirke uønskede opplevelser på internett

Kunnskapsdepartementet

28. Styrke arbeidet mot hatytringer og radikalisering på internett

Kulturdepartementet

INTERNASJONALT SAMARBEID

29. Styrket nordisk samarbeid

Justis- og beredskapsdepartementet

30. Europeisk og globalt samarbeid

Utenriksdepartementet