Historisk arkiv

Endringer i vaksinestrategien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen vil følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby AstraZeneca-vaksinen til personer over 65 år, basert på ny kunnskap om vaksinens effekt for denne gruppen. Regjeringen har etter faglig innspill fra FHI vedtatt at intervallet mellom dose en og to kan forlenges fra tre til seks uker. FHI vil om kort tid komme til en endelig faglig konklusjon. FHI vil også vurdere om intervallet kan forlenges utover seks uker

Read press release in English,Tigrinya, Polish, Urdu, Russian and Somali:

Regjeringen følger også FHIs anbefaling om en beskjeden geografisk omfordeling av vaksiner, etter at de juridiske og etiske forholdene knyttet til dette er avklart.

– Når FHI nå anbefaler at AstraZeneca-vaksinen også skal brukes til dem over 65 år, betyr det at vaksineringen av de eldre vil gå raskere. Personer i aldergruppen 65-74 år vil få tilbud om vaksine fem uker tidligere enn de ville gjort uten denne endringen. Personer mellom 75 og 84 år vil få tilbud om vaksine cirka to uker tidligere, sier statsminister Erna Solberg.

Hun understreker at AstraZeneca-vaksinen gir like god beskyttelse mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse som Pfizer-vaksinen i disse aldersgruppene. Verdens helseorganisasjon (WHO) har også anbefalt at AstraZeneca-vaksinen gis til alle aldersgrupper over 18 år.

Raskere vaksinering
Dersom FHI beslutter å anbefale å øke intervallet mellom første og andre dose av Pfizer-BioNtech og Moderna-vaksinene fra tre til seks uker, vil flere bli vaksinert med første dose raskere. FHI peker på at det er økende kunnskap om forlengelse av intervallet mellom dose 1 og 2 av denne vaksinen, og de vurderer nå betydningen dette har for beskyttelse mot sykdom.

– FHI ser også på om intervallet kan forlenges ytterligere. Det vil i så fall øke hastigheten på vaksinering av befolkningen med første dose betraktelig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Omfordeling etter smittetrykk
FHI foreslo at det skal innføres en beskjeden omfordeling av vaksiner til seks bydeler i Oslo og fire østlandskommuner som har hatt vedvarende høy smitte. Samtidig påpekte FHI at det var behov for noen juridiske og etiske avklaringer. For én uke siden ga regjeringen FHI fullmakt til å forberede en slik beskjeden omfordeling av vaksiner, og sørge for en avklaring på de juridiske og etiske spørsmålene. Det er nå klart at det verken er etiske eller juridiske hindringer for geografisk omfordeling når en smittevernfaglig vurdering tilsier det.

FHI får derfor i oppdrag å iverksette en beskjeden geografisk omfordeling til kommunene Oslo, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Lørenskog så snart det er praktisk gjennomførbart. Disse kommunene vil få om lag 20 prosent større andel. Regjeringen legger til grunn at Oslo prioriterer bydelene Stovner, Alna, Grorud, Bjerke, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo som har hatt størst smittepress og flest sykehusinnleggelser over tid.

– En slik begrenset omfordeling vil ifølge FHI ikke medføre vesentlige forsinkelser for andre deler av landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De ekstra dosene hentes ved at de rundt 330 kommunene som har hatt færrest innlagte på sykehus, får en reduksjon i andel doser på 3 prosent.

Ny fordelingsnøkkel
Vaksinene har til nå blitt fordelt etter antall over 65 år i kommunene. FHI vil nå legge om til en fordelingsnøkkel basert på befolkning over 18 år.

– Planen har vært å endre til en befolkningsfordeling av vaksinene når de eldste har blitt vaksinert. FHI mener det er riktig å gjøre det nå, og det støtter regjeringen, sier Høie.

Den nye fordelingsnøkkelen innebærer at de fleste større bykommunene vil få en større andel av vaksinene, mens særlig mindre kommuner med en større andel eldre vil få en noe lavere andel. Men alle vil få flere vaksiner fremover som følge av at vaksinetilgangen øker.

 

 

.