Historisk arkiv

Næringsministeren overtar ansvaret for statens eierskap i Equinor, SDØE og Petoro

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Næringsminister Iselin Nybø overtar det konstitusjonelle ansvaret for å ivareta eierskapsforvaltningen av Equinor ASA, Petoro AS og SDØE (Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten) med virkning fra 1. juli 2021. Frem til nå har dette ansvaret vært tillagt olje- og energiminister Tina Bru.

– Ved å flytte ansvaret for eierskapet i Equinor og SDØE vil vi skape et tydeligere skille mellom statens eierinteresser i olje og gass, og myndighetsrollene i petroleumspolitikken. Over tid vil det styrke både forvaltningen av petroleumsressursene og statens eierskap i petroleumssektoren, sier statsminister Erna Solberg.

I statens eierskapsmelding går det frem at statens eierskap i forretningsmessige selskap bør forvaltes av den sentrale eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Equinor, SDØE og Petoro representerer store verdier for fellesskapet. Overføringen er i tråd med regjeringens overordnede prinsipper for statlig eierskap og tydelig rollefordeling slik det er beskrevet i eierskapsmeldingen. Avsetningsinstruksen, som regulerer Equinors avsetning av statens petroleum og Petoros oppfølging av denne, påvirkes ikke av flyttingen.

– Dette er en naturlig og riktig utvikling når det gjelder håndtering av statens eierinteresser i Equinor og SDØE fremover. Eierskapsmodellen som ble etablert da Equinor ble børsnotert vil med dette videreføres i Nærings- og fiskeridepartementet, mens Olje- og energidepartementet viderefører rollen som ressursforvalter og regulator i hele energisektoren, sier olje- og energiminister Tina Bru.

I statsbudsjettet for 2022 vil regjeringen foreslå at eierskapsforvaltningen av Equinor ASA og Petoro AS og SDØE overføres fra Olje- og energidepartementet (OED) til Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 1.januar 2022. Dette gjøres fordi budsjettposter og fullmakter fra Stortinget må overføres fra OED til NFD.

– Med denne overføringen vil alle de større kommersielle selskapene staten har direkte eierskap i bli forvaltet i samme departement. Flyttingen innebærer ikke endringer i mål med eierskapet eller statens eierandel i Equinor, sier næringsminister Iselin Nybø.