Historisk arkiv

Åpning av Friluftslivets år på Vestlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg sin tale ved åpningen av Friluftslivets år 2015 på Vestlandet.

Kjære dere!

Jeg kan ikke forstå annet enn at Bergen er byen som har den flotteste nærnaturen i hele Norge! Ja, kanskje i hele verden. Vi har både en fantastisk skjærgård og et flott fjellandskap som omkranser byen. Dette inviterer til et aktivt friluftsliv. Her kan vi alle finne en aktivitet vi trives med.

Naturen rundt Bergen er ikke bare flott og variert – den er også veldig lett tilgjengelig. Fløibanen til Fløyen og taubanen til Ulriken gjør at alle lett kan få oppleve utsikten og naturen fra fjellene rundt byen. Fjellene ligger bare og venter på oss.

Det er derfor ikke rart at vi bergensere er så glad i byen vår – og at vi er aktive i friluftsliv.

Men det holder ikke med flott natur. Noen steder må det også legges til rette for ferdsel. Og det må være aktivitetstilbud for de som ønsker det.

Og her vil jeg berømme Bergen og Hordaland Turlag – og alle de andre lokallagene i Den Norske Turistforening – som gjør en fantastisk jobb. Dere jobber med å ivareta arealer, tilrettelegger og arrangerer en rekke aktivitetstilbud for alle aldergrupper.

Ikke minst legger dere til rette for barn og unge. Det er ingen selvfølge at barn og unge opplever gleden ved friluftsliv. Men sammen med barnehager og skoler bidrar dere i organisasjonene til å gi de yngste ferdigheter og kunnskaper om friluftslivets gleder og utfordringer.

Erfaringen viser at barn og unge som tidlig opplever gleden ved friluftsliv, også er aktive i voksen alder. De vil dessuten bringe kunnskapen og gleden videre igjen til sine barn. Derfor er særlig innsatsen rettet mot barn og unge så viktig.

Jeg håper særlig at mange barn og unge i løpet av 2015 oppdager gleden ved å være aktive ute i naturen. Oppnår vi det, så er mye av målet med friluftslivets år nådd!

Stier er kanskje den viktigste formen for tilrettelegging for å få flere ut på tur. Derfor har friluftsorganisasjonene løftet frem stien som et satsingsområde i Friluftslivets år. Noen får sine største opplevelser av å vandre utenfor stiene. Men mange av oss foretrekker stien når vi vandrer i naturen. Ved å ha godt merkede stier og løyper kan vi ferdes sikkert og trygt også der vi ikke er så kjent. Stien kan også føre oss til attraksjoner som vi ellers ikke hadde tenkt å besøke. Det kan være utsiktspunkter, kulturminner som en gammel seter eller et nedlagt småbruk eller artige naturformasjoner.

Merking og rydding av stier bidrar på den måten til et lavterskel friluftsliv. Og det er nettopp hovedmålet i regjeringens friluftslivspolitikk.

Friluftslivet er en viktig del av norsk kulturarv og nasjonale identitet. Å gå på tur er et vesentlig kjennetegn ved det å være norsk. Ferdsel og opphold i naturen særpreger oss nordmenn. Blant utlendinger oppfattes vi som et friluftsfolk som liker å ferdes ute i naturen. Hele året og i all slags vær. Til noens store forundring.

Men friluftsliv er ikke bare en historisk kulturarv. Friluftslivet er i aller høyeste grad en integrert del av svært mange nordmenns liv. Det er den formen for fysisk aktivitet som flest av oss i Norge utøver. Og det er den formen for fysisk aktivitet som flest vil gjøre mer av.

På denne måten blir møtet med naturen en viktig kilde til god helse og livskvalitet for svært mange mennesker. Det er også et viktig element i regjeringens folkehelsepolitikk. Koblingen mellom naturopplevelse og fysisk aktivitet er nok nettopp det som gjør at friluftsliv appellerer til så mange mennesker. Her kan alle drive med den aktiviteten de ønsker, på det nivået de ønsker, uten at noe er mer riktig eller bedre enn noe annet.

Og når vi blir glade i naturen, vil vi også beskytte den. Derfor er friluftsliv og naturvern nært knyttet sammen for mange.

I Norge er vi heldige som har variert og flott natur over hele landet. Ingen i Norge trenger å reise langt for å komme til større naturområder. Selv ikke de som ønsker å ferdes ute i dagevis, trenger å reise langt av sted. 

Nærmiljøet er likevel den viktigste arenaen for å få flest mulig med. Ikke alle har anledning til, eller ønske om å dra inn i store og øde naturområder for å få naturopplevelser og fysisk aktivitet. Og her er vi ved friluftslivets kjerneverdi, og noe jeg er svært opptatt av:

Friluftsliv kan utøves overalt der det finnes grønne områder. I parker og friområder. Naturopplevelsen kan være like stor overalt. Friluftsliv for alle er kjernen i regjeringens friluftslivspolitikk. Derfor er nærmiljøet prioritert. Vi vil at terskelen skal være lavest mulig, og det oppnår vi best ved å legge til rette for friluftsliv nær der folk bor.

Friluftslivets år 2015 er det tredje i rekken. Det første nasjonale Friluftslivets år ble arrangert i 1993, det andre i 2005.

Friluftslivets år er en nasjonal satsing. Det vil bli gjennomført en rekke arrangementer over hele landet gjennom hele 2015. Barn, unge og barnefamilier er prioriterte målgrupper. Målet er at enda flere skal drive med friluftsliv når dette året er over enn da det begynte. Jeg håper enda flere vil oppdage hvilke kilde friluftsliv er til god helse og livskvalitet.  

Friluftslivets år skal også bidra til å øke kunnskapen om allemannsretten. Allemannsretten er retten alle i Norge har til fri ferdsel i utmark. Den er forankret i friluftsloven fra 1957. I Norge kan alle ferdes i utmark uten å måtte spørre grunneier om lov først eller å måtte betale for det. Forutsetningen er at ferdselen og oppholdet skjer på en naturvennlig måte og at det tas hensyn til andre friluftslivsutøvere og grunneiere.

Allemannsretten er selve grunnforutsetningen for det norske friluftslivet. I mange land er det ikke lov å gå hvor man vil i naturen. Man må følge merkede stier og turveger.  I Norge har vi friheten til å gå hvor vi vil. Denne friheten er viktig for det norske friluftslivet.

Regjeringen jobber også med en ny stortingsmelding om friluftsliv. Det er 14 år siden den forrige, og det er behov for en gjennomgang av vår friluftslivspolitikk. Meldingen vil beskrive endringer og utviklingstrekk og hvor friluftslivet i Norge står i dag. Endringene er ikke minst påvirket av samfunnsendringene for øvrig.

Meldingen skal fastsette de nasjonale målene i friluftslivsarbeidet. Den skal videreutforme en politikk for friluftslivsarbeidet i årene fremover som er tilpasset dagens samfunn og dagens utfordringer. Regjeringen tar sikte på å fremme meldingen for Stortinget vinteren 2016.

Det viktigste målet for stortingsmeldingen er at enda flere skal utøve friluftsliv jevnlig. Slik kan folks aktivitet i naturen spille en enda viktigere rolle i folkehelsearbeidet. I tillegg skal meldingen understøtte friluftsliv som en viktig del av norsk kulturarv og nasjonal identitet. Det norske friluftslivets historiske forankring vil derfor bli beskrevet i meldingen. Det er viktig å vise friluftslivets røtter og egenart.

Dagens friluftsliv er mer variert og mangfoldig enn tidligere. Samtidig viser undersøkelser at utdanning og økonomi fortsatt betyr mye for hvem som er aktive.

Det er viktig for staten å få kunnskap om hvordan denne forskjellen kan utjevnes slik at friluftsliv kan bli enda viktigere i folkehelsearbeidet – også når det gjelder psykiske helseproblemer.

Fysisk aktivitet i ulike former har positiv virkning på både vår fysiske og psykiske helse. Og det kan være viktig som ledd i behandling av lettere psykiske plager. Psykiske helseproblemer er sammen med øvrige livsstilssykdommer vår største folkehelseutfordring.

En av fem vil i løpet av livet kunne bli rammet av en psykisk lidelse. Denne regjeringen vil integrere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Det er viktig å komme tidlig inn og hindre at sykdommen utvikler seg.Samtidig må vi gjøre det enklere for alle å ta gode helsevalg. Nærnaturen, turstier og parker er viktig for folkehelsen.

Mange skal overnatte ute i naturen fra i dag til i morgen som en del av åpningen av Friluftslivets år. Mange av ordførerne i landet skal overnatte ute og flere av statsrådene skal også gjøre det.

Å overnatte ute kan gi fantastiske naturopplevelser. Da kan du få med deg både solnedgang og soloppgang. Du kan koke kaffe på bålet og se nattedisen legge seg over vannet. Du kan høre lyden av gjøken på forsommeren, eller kanskje en ugle nattestid og du kan våkne til fuglesangen – som er finest og mest intens tidlig om morgenen!

Personlig sluttet jeg å overnatte ute etter at den mest intense forelskelsen med Sindre avtok noe.

Dagen i dag er starten på et år i friluftslivets tegn! Bruk året aktivt. Delta på noen arrangement i løpet av året. Kanskje skulle du prøve deg på en friluftslivsaktivitet som du ikke har gjort før? La oss bidra til at Friluftslivets år betyr et enda mer allsidig og attraktivt friluftsliv for oss alle.

Jeg ønsker dere alle en fortsatt flott dag her på Fløyen, og erklærer med dette Friluftslivets år 2015 på Vestlandet for åpnet.