Historisk arkiv

Tale til Sykepleierforbundets landsmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs tale til Sykepleierforbundets landsmøte på Gardermoen 4. november 2019.

                                                                                       Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen,
Det er hyggelig å være her.

Dere representerer den største gruppen helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene.

Dere bidrar med en kompetanse og en innsats som er helt avgjørende for kvaliteten i tjenestene.

Dere er til stede og betyr mye for mange gjennom hele livsløpet.

Jordmødrene tar imot når barna kommer til verden. Helsesykepleierne følger med og hjelper gjennom barne- og ungdomsårene.

I kommunene og på sykehusene er dere der når ulykker og sykdom rammer.

Og dere bistår i alderdommen og bidrar til en verdig avslutning.

 Sykepleierne er pasientens viktigste følge gjennom hele helse- og omsorgstjenesten.

Sykepleie er den utdanningen som tiltrekker aller flest søkere innen utdanningsområdet helsefag.

I Samordna opptak var det i år 12 843 førstevalgssøkere til 4 941 studieplasser i sykepleierutdanningen.

Det viser at dere har et attraktivt yrke, og det er bra – for vi trenger flere av dere fremover.

Sykepleiermangel er en av de største utfordringene i helsetjenesten. 

I spesialisthelsetjenesten er det særlig mangel på spesialsykepleiere.

Derfor har vi etablert en opptrappingsplan for ABIOK-sykepleiere (anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie).

Det kommer nå 80 nye studieplasser, og det er en god start.

Gjennom Kompetanseløftet har vi gitt mange sykepleiere i kommunene støtte til grunn-, videre- og etterutdanning og lederkompetanse.

De 360 millionene som samlet ble bevilget i 2019 foreslår vi å videreføre i 2020.

Det er også bevilget 10 millioner kroner til lønnstilskudd til sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester som vil ta videreutdanning på masternivå i avansert klinisk sykepleie.

Og så vet vi at det er lederutfordringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

I tilsynsrapporter fra Helsetilsynet har vi sett at det ikke gjøres gode nok risikovurderinger. Det læres ikke nok av feil.

Det er et lederansvar. Og det må vi gjøre noe med.

I Primærhelsemeldingen som ble lagt frem i 2015 satte vi derfor i verk en rekke tiltak.

Et av de viktigste var å styrke den nasjonale lederutdanningen for primærhelsetjenesten.

Nettopp fordi vi er avhengige av faglig kompetente ledere på alle nivåer i kommunene. Jeg har selv vært på BI, der jeg møtte både sykepleiere og andre faggrupper som tar denne lederutdanningen.

De fortalte blant annet om at dette er en utdanning som har en konkret nytteverdi for deres daglige arbeid. Det er bra.

I tillegg til å jobbe med å videreutvikle utdanningene, må vi også legge til rette for livslange karriereløp, satse på god ledelse og heltidskultur.

Det er av stor betydning for å beholde sykepleiere.

Regjeringen er opptatt av å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgstjenestene og redusere bruken av deltid.

Å ha en jobb som gjør det mulig å forsørge seg selv, familien sin og bidra til fellesskapet er viktig for oss alle.

Innsatsen for heltid er derfor viktig for oss som samfunn generelt.

En heltidskultur i en sektor hvor mer enn 70 prosent av de ansatte er kvinner har også et likestillingsperspektiv.

Faste hele stillinger er viktig for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere og samtidig bidra til å ivareta arbeidsmiljøet og redusere sykefravær.

En velutviklet heltidskultur er kvalitetsfremmende og gir bedre kontinuitet i pasientoppfølgingen.

For å legge forholdene bedre til rette for heltidsstillinger og større fleksibilitet i arbeidstiden har vi gjort endringer i lovverket.

I 2018 endret vi arbeidsmiljøloven ved å åpne for at deltidsansatte kan ha fortrinnsrett til en del av stilling.

Hensikten med fortrinnsretten for deltidsansatte er å bidra til å redusere ufrivillig deltid.

I 2015 endret vi arbeidsmiljøloven ved å åpne for at det skulle bli enklere for partene lokalt å avtale vakter opp til 12,5 timer.

På den måten kan man for eksempel avtale lange vakter i helgene og dermed dekke behovet for søndagsarbeid uten å arbeide flere helger.

Helseministeren har i flere år stilt krav til de regionale helseforetakene om at sykehusene skal ansette flest mulig i hele, faste stillinger.

Det har gitt resultater – men vi er ikke i mål.

Det vil alltid være en viss andel deltid som knytter seg til rettigheter i lov eller avtaleverk.

Men innspill fra dere viser at det fremdeles er utfordringer, spesielt for sykepleiere uten spesialistutdanning og for jordmødre.

Vi kan ikke løse utfordringene i helse- og omsorgstjenestene fremover ved å øke bemanningen og yrkesdeltakelsen alene.

Knapphet på arbeidskraft gjør at helse- og omsorgstjenestene må utvikle og bruke kompetansen bedre – og vi må arbeide annerledes.

Vi må belage oss på at endring blir normen i helse- og omsorgstjenesten. Det betyr ikke å øke tempoet i hverdagen – mange av dere strever hver dag med å få tiden til å strekke til.

Og det er ikke bærekraftig at folk sliter seg ut og forlater yrket.

Kompetanse og nye modeller for å ivareta behandling og omsorg, er nøkler for hvordan vi kan vi kan jobbe på nye måter.

Mye positivt skjer, for eksempel innen teambaserte tjenester, der sykepleierne har en sentral rolle.

Vi tar i bruk teknologiske løsninger som letter arbeidshverdagen og gir bedre tjenester.

Mange av dere er med på å utvikle dagens og morgendagens tjenester. Takk for det - vi trenger dere i dette arbeidet.

Vi trenger også engasjementet og bidragene deres som profesjonsforening når vi skal skape fremtidens tjenester.

Dette gjør dere på en profesjonell måte.

Dere er tydelige og dere underbygger kravene deres med fakta i konstruktiv dialog med myndighetene.

Dere har en helhetlig tilnærming til behovet for sykepleiefaglig kompetanse og fagutvikling.

Det samme har dere til spørsmål om personell og arbeidsvilkår. Dere ser at dette er to forskjellige temaer, men også hvor viktige de er sammen.

I Sykepleierløftet har dere ikke bare fokusert på arbeidsvilkårene for sykepleierne, men også forståelsen for hvor viktig og grunnleggende sykepleiefaget er for helse- og omsorgstjenestene.

Florence Nightingale var en pioner innen moderne sykepleie, og hun satte egentlig ganske godt ord på det. Hun sa:

”Det arbeidet som duger, er det som blir utført av dyktige hender, ledet av en klar hjerne og inspirert av et kjærlig hjerte”.

Jeg vil takke for innsatsen dere gjør, i kommuner, på sykehus, i organisasjoner, direkte overfor pasientene og i ledelse og administrasjon.

Med faglig styrke, klokskap og engasjement bidrar dere til å løfte helse- og omsorgstjenestene våre.

Døgnet rundt, hele året.

Jeg vil også takke Sykepleierforbundet for samarbeid og gode innspill. Dere blir hørt.

Lykke til med resten av landsmøtet.

Takk for meg. .