Historisk arkiv

Svar på spørsmål om økonomiske bidrag til palestinere i israelske fengsler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) om Norge vil ta initiativ til en felles holdning blant giverlandene til Palestina for å få slutt på praksisen med å utbetale økonomiske bidrag til terrordømte i israelske fengsler og deres familier.

Skriftlig spørsmål nr. 2242 (2017-2018).
Datert 12.09.2018

Fra representanten Steinar Reiten (KrF) til utenriksministeren:
Vil statsråden, gjennom Norges lederrolle i giverlandsgruppen for de palestinske områdene (AHLC), ta initiativ til en felles holdning blant giverlandene om å få slutt på praksisen med å utbetale økonomiske bidrag til terrordømte i israelske fengsler og deres familier - og hvis ikke praksisen opphører gjennomføre en gradvis nedtrapping av støtten til de palestinske selvstyremyndighetene?

Utenriksministerens svar:
Fra norsk side har det ved gjentatte anledninger blitt formidlet tydelig til de palestinske selvstyremyndighetene at støtteordningen til fanger og deres familier er uakseptabel. De palestinske selvstyremyndighetene har forsikret at norske bistandsmidler ikke brukes til dette formålet. Dette ble igjen bekreftet i mitt møte med den palestinske finansministeren Shukri Bishara 5. august i år. Flere andre store givere, som Norge har tett dialog med i dette spørsmålet, har mottatt liknende forsikringer. Vi vil fortsette å være en del av det internasjonale arbeidet for å få slutt på den nåværende ordningen.

Som leder av Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) har Norge et nært samarbeid med Verdensbanken, som har en sekretariatsfunksjon i gruppen. I 2007 etablerte Verdensbanken et giverfond for budsjettstøtte til de palestinske selvstyremyndighetene (PA). Denne mekanismen, som Norge støtter, har spilt en vesentlig rolle i den palestinske institusjonsbyggingen. Ved å kanalisere budsjettstøtten gjennom Verdensbanken har giverne styrket oversikt og kontroll over pengebruken.

I tillegg til Verdensbankens fondsmekanisme finnes det andre former for budsjettstøtte. EU har for eksempel etablert en egen ordning med PA, og flere arabiske land gir direkte budsjettstøtte til PA. Som følge av at det ikke finnes en felles internasjonal budsjettstøttemekanisme, og fordi giverstrukturen er sammensatt, er det ikke grunnlag for å etablere en felles internasjonal posisjon vedrørende støtteordningen for palestinske fanger.

Det er de regulære overføringene fra Israel som i dag utgjør den desidert største inntektskilden for PA. Internasjonale giverbidrag, inkludert budsjettstøtte, utgjør en stadig mindre andel av de samlede inntekter for palestinske myndigheter. Selv om den samlede budsjettstøtten fortsatt ivaretar viktige stabilitetshensyn er den betydelig redusert siden 2013.

Norge innkaller til AHLC-ministermøte i New York 27. september. Målet med møtet er å bidra til å styrke den skjøre palestinske økonomien, og bedre den humanitære situasjonen i Gaza.