Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spørsmål om menneskerettighetssituasjonen i Qatar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om hva som er utenriksministerens vurdering av menneskerettighetssituasjonen i Qatar, og hva utenriksministeren har gjort for å fremme norske syn på menneskerettighetene overfor Qatars myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 2194 (2020-2021).
Datert 12.05.2021

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:  
I lys av det planlagte fotball-VM i 2022 har menneskerettssituasjonen i Qatar fått mye oppmerksomhet, ikke minst arbeidstakerrettigheter og situasjonen for det store antallet gjestearbeidere i landet.

Hva er utenriksministerens vurdering av menneskerettighetssituasjonen i Qatar, og hva har utenriksministeren gjort for å fremme norske syn på menneskerettighetene overfor Qatars myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Det er flere forhold ved menneskerettighetssituasjonen i Qatar som er kritikkverdige, samtidig har det vært forbedringer på enkelte områder. Qatar har et demokratisk underskudd, fordi landet ikke har noe parlament, men kun en rådgivende forsamling (Shura-råd). Det er ikke blitt avholdt valg til denne forsamlingen så lenge den har eksistert, men myndighetene har nå annonsert at valg skal finne sted i løpet av oktober 2021. Dannelse av politiske partier er ikke tillatt og ytringsfriheten er svært begrenset.

Gjestearbeiderne utgjør over 90 prosent av arbeidsstyrken i Qatar. Disse er ikke qatarske statsborgere og har dermed ikke samme rettigheter som qatarere. Arbeidsgiver har tradisjonelt hatt stor makt over gjestearbeiderne, og mange gjestearbeidere har frem til nylig blant annet ikke hatt mulighet til å bytte jobb uten samtykke fra arbeidsgiver (omtalt som «kafalasystemet»).

Norske myndigheter har i mange år tatt opp gjestearbeidernes utsatte stilling i Qatar, og i flere andre land i regionen. Regjeringen har på dette området formidlet synspunkter som qatarske myndigheter er svært godt kjent med - både når det gjelder menneskerettigheter generelt og arbeidstakerrettigheter spesielt. Styrking av menneskerettigheter internasjonalt er høyt prioritert i regjeringens arbeid. Vi tar opp menneskerettighetsspørsmål med Qatar i FN-sammenheng, i den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og i direkte dialog med qatarske myndigheter.  Dette har vi arbeidet med over tid. I 2015 besøkte Qatars nasjonale menneskerettighetskomite Norge, og under dette besøket traff delegasjonen bl.a. Arbeidstilsynet.  

I landhøringen av Qatar i FNs menneskerettighetsråd i mai 2019 ga norske myndigheter Qatar flere anbefalinger, deriblant om å styrke rettighetene til kvinner, herunder landets mange utenlandske hushjelper. Det ble også anbefalt at Qatar fjerner innskrenkinger av tros- og livssynsfriheten. Også i landhøringen i 2014 tok Norge opp situasjonen for arbeidstakere i Qatar.

Det er positivt at viktige lovendringer har kommet på plass i Qatar de siste årene, blant annet lover som vil styrke gjestearbeidernes rettigheter. Et viktig framskritt er avskaffelsen av «kafalasystemet» som sikrer gjestearbeidernes muligheten til å skifte jobb og forlate landet uten arbeidsgivers tillatelse. Kafalasystemet har vært i bruk i de fleste andre gulfstater og er ikke alene knyttet til Qatar.

ILO  anerkjente Qatars framgang i sin statusrapport i november 2020, og Norge sluttet seg til EUs innlegg om Qatar under ILOs styremøte i november 2020. I innlegget fikk Qatar anerkjennelse for viktige framskritt i reformarbeidet, med klar oppfordring til å fortsette sitt reformarbeid, og implementeringen av dette, i nært samarbeid med ILO.

Qatars myndigheter har i dialog med Norge vist interesse for hvordan vi sikrer arbeidstakerrettigheter. Vi vil fortsatt støtte qatarske myndigheters reformarbeid på dette området og være tydelige på at vi forventer etterlevelse av landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser. Dette budskapet ble sist gjentatt i en samtale mellom statssekretær Halvorsen og Qatars assisterende utenriksminister Al-Khater i april.