Historisk arkiv

Finansiering for utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- FNs medlemsland er i forhandlinger om nye globale mål for bærekraftig utvikling og om en internasjonal klimaavtale. Begge deler må finansieres. Finansieringsmøtet i Addis er avgjørende for å få på plass en internasjonal avtale om finansiering for utvikling, sier utenriksminister Børge Brende.

Den tredje internasjonale konferansen om finansiering for utvikling arrangeres i Addis Abeba 13. – 16. juli 2015. Utenriksminister Børge Brende vil lede den norske delegasjonen. Målsettingen med konferansen er å legge et rammeverk for finansiering av bærekraftig utvikling fra ulike finansstrømmer - nasjonale og internasjonale, private og offentlige, samt kombinasjoner av disse gjennom mekanismer for offentlig-privat partnerskap. Dette inkluderer tradisjonell bistand, nasjonal ressursmobilisering gjennom skatteinntekter og tilrettelegging for private investeringer.  

- Vi må bli enige om å opprettholde et høyt nivå på utviklingshjelpen. Dessverre ser vi en del giverland som kutter i bistanden. I en situasjon med enorme humanitære behov er det svært beklagelig. I tillegg til bistand må vi bli enige om å øke ressursmobiliseringen i utviklingsland blant annet gjennom et mer robust skattesystem og økt skatteinngang, sier Brende, og legger til: 

- Ifølge World Economic Forum er det behov for 5000 milliarder dollar hvert år fremover for å bygge nødvendig infrastruktur i utviklingsland som veier, vannledninger, strøm og telekommunikasjon. Det er et stort behov for private investeringer. Bistanden kan spille en viktig rolle for å utløse slike investeringer og bidra til å hindre ulovlig kapitalflukt, sier Brende.  

Verdens samlede bistand har aldri vært høyere enn i dag. Likevel utgjør bistanden en stadig mindre andel av finansstrømmene inn til utviklingsland. Mens den samlede bistanden er på 135 milliarder dollar per år, utgjør private investeringer i utviklingsland om lag 760 milliarder dollar per år. Også overføringer fra privatpersoner er større enn bistanden, med 418 milliarder dollar per år. Ulovlig kapitalflyt tapper utviklingsland for det mangedobbelte av bistanden, anslagsvis fra 630 milliarder til 980 milliarder dollar per år.  

- Det er viktig å lykkes med finansieringskonferansen i Addis Abeba, for å få på plass et godt utgangspunkt både for høynivåmøtet om bærekraftsmålene i september og klimatoppmøtet i desember, sier Brende.

Forberedelsene til konferansen har vært ledet av Norge og Guyana, som har forsøkt å knytte budskapet for finansieringskonferansen opp mot de nye bærekraftsmålene. Det er lagt vekt på behovet for investeringer i utviklingsland i ulike typer infrastruktur, sosiale tjenester som helse og utdanning, tiltak for å styrke landbruksproduksjon og bedre rammebetingelser for privat næringsvirksomhet.