Historisk arkiv

Kostnader knyttet til kampanjen for sete i FNs sikkerhetsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Kostnadene direkte knyttet til kampanjen for et norsk sete i FNs sikkerhetsråd var 17 millioner kroner i 2019. Det inkluderer bl.a. reiser, representasjon, kampanjemateriell og profilering, kursing og faglig forberedelse, lønn til midlertidig ansatte og spesialutsendinger som er engasjert spesielt for å fremme kandidaturet.

Norge lanserte formelt sitt kandidatur til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-22 i 2007. Da startet arbeidet med å sikre Norge plass i Sikkerhetsrådet gjennom regulær diplomatisk virksomhet. Arbeidet ble intensivert fra 2016, og kampanjen offisielt lansert i juni 2018.

Granavolden-plattformen slår fast at kandidaturet er en sentral utenrikspolitisk prioritering for regjeringen. Plassen i Sikkerhetsrådet er viktig fordi den bidrar til å sikre norske interesser og fordi Norge vil bidra positivt i rådets arbeid, blant annet på grunn av vårt engasjement for fred, forsoning og bærekraftig utvikling. Norge konkurrerer med Irland og Canada om ett av to seter i vestgruppen. Valget finner sted 17.  juni 2020. For å bli valgt er det nødvendig å sikre støtte fra 2/3 av FNs medlemsland.

Utenriksdepartementet leder arbeidet med kampanjen for å sikre norsk sete i Sikkerhetsrådet. Samtidig er kampanjen et felles løft som også inkluderer andre deler av forvaltningen som Statsministerens kontor og øvrige departementer.

Sikkerhetsrådskampanjen bygger på alt Norge gjør i utenriks- og utviklingspolitikken, blant annet vårt internasjonale engasjement innen klima, hav og helse. Omtalen i regjeringsplattformen gjør også kampanjen for plass i Sikkerhetsrådet til et generelt mål i norsk utenrikspolitikk. Det er derfor vanskelig å gi et totalanslag for hva kampanjen koster da hele vår diplomatiske virksomhet på svært ulike måter bidrar til å sikre støtte for det norske kandidaturet.

Arbeidet med kampanjen vil i hovedsak skje gjennom vanlig diplomatisk virksomhet. Likefullt vil det diplomatiske arbeidet overfor FNs medlemsland intensiveres gjennom kampanjeperioden. Utenriksdepartementet har identifisert kostnadene som er mest direkte knyttet til kampanjearbeidet og faglig forberedelse av Norges planlagte periode i Sikkerhetsrådet.

Denne gjennomgangen viser at de påløpte kostnadene for 2019 var på 17 millioner kroner. I perioden 2016 til 2019 var den totale kostnaden på rundt 29 millioner kroner. Kostnadene er spesifisert i tabellen under.

 

 

Påløpte merkostnader
til kampanje

2016

2017

2018

2019 

Reiser med kampanjeformål [i]

111.965

1.053.958

1.296.246

2.150.643

Representasjon [ii]

 

12.099

32.259

48.683

Kampanjemateriell og profilering [iii]

 

838.307

3.353.711

1.281.233

Kurs, seminar og faglig forberedelse [iv]

 

16.661

597.562

590.411

Tildeling til utenriksstasjoner til representasjon og reiser [v]

 

500.000

3.725.000

5.059.939

Tildeling ambassaden i Pretoria for utstilling [vi]

 

 

 

2.000.000

Lønn midlertidig ansatte/spesialutsendinger [vii]

 

31.850

824.379

2.023.650

Studietur FN-ambassadører [viii]

 

 

 

3.933.644

Totalt NOK        

111.965

2.452.875

9.829.157

17.088.194

 

 

 

 

 

Påløpte kostnader 2016-2019 NOK

 

 

 

29.482.191

 

En plass i Sikkerhetsrådet krever grundige forberedelser på en rekke saksområder og styrking av kompetansen til ansatte i Utenriksdepartementet og øvrige departementer. Utgifter til forberedelsene og kompetanseløftet er regnet med i oversikten.

Noen utenriksstasjoner har ekstra kostnader som følge av intensivert diplomatisk virksomhet i kampanjeperioden. Dette gjelder særlig FN-delegasjonen i New York og ambassader som har flere sideakkrediterte land hvor det nå er påkrevd mer reisevirksomhet. Disse har derfor fått tilført ekstra midler. Ekstratildelingene er tatt med i oversikten, selv om aktivitetene ofte vil ha et bredere fokus enn kun fremme av sikkerhetsrådskandidaturet. 

Lønn og andre kostnader for fast ansatte i departementet og ved utenriksstasjonene er ikke inkludert i oversikten. Det er heller ikke tjenestereiser som ikke har kampanjen som hovedformål. Det er kun ekstraordinære utgifter knyttet direkte til kampanjen som inngår.

Utenriksdepartementet vil hvert halvår publisere en oppdatert oversikt over påløpte kostnader for å bidra til åpenhet om kostnader og hvordan det jobbes med kampanjen.

I april 2018 ble det i svar til Stortinget orientert om kostnader knyttet til kampanjen. Det ble da redegjort for status for kostnader per april 2018. Som varslet i svaret til Stortinget ble arbeidet med kampanjen intensivert etter den offentlige lanseringen i juni 2018. Dette medførte blant annet økt reisevirksomhet og innkjøp av profileringsartikler og rekvisita for det meste av kampanjeperioden som strekker seg frem til juni 2020.

[i] Reiser gjennomført av ansatte i UD og spesialutsendinger med kampanjen som hovedformål.

[ii] Møtebevertning, arbeidslunsjer - og middager.

[iii] Grafisk profil, arbeid med informasjonsfilm, brosjyrer, oversettelser, innkjøp av kampanjemateriell for hoveddelen av kampanjeperioden.

[iv] Interne seminarer og faglig forberedelse, inkludert støtte til håndbok om Sikkerhetsrådet.

[v] Ekstratildeling til reiser og representasjon til utvalgte utenriksstasjoner (Abuja, Accra, Bamako, Bogota, Buenos Aires, Canberra, Dar-es-Salaam, Havanna, Luanda, Mexico, Paris, Praha, Pretoria, Riyadh, FN-delegasjonen i New York).

[vi] Støtte til vandreutstilling om Norges bidrag til afrikansk frigjøring.

[vii] Lønn til midlertidig ansatte ved FN-delegasjonen i New York og til spesialutsendinger som ikke er fast ansatt i UD.

[viii] Studieturer til Oslo og Tromsø, med hovedfokus på hav og klima.