Historisk arkiv

Norge revurderer EØS-finansiert justissamarbeid med Polen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge er bekymret for utviklingen av rettsstaten i Polen. Uavhengige domstoler er en forutsetning for et velfungerende demokrati og forsvar av grunnleggende menneskerettigheter. Utenriksdepartementet er også blitt gjort kjent med at Domstolsadministrasjonen har valgt å trekke seg fra sin del av det planlagte samarbeidet i justisprogrammet med Polen.

- I lys av utviklingen i Polen den siste tiden og beslutningen fra Domstolsadministrasjonen er det klart at norske myndigheter ikke vil skrive under på den avtalen med Polen innen justissektoren finansiert med EØS-midler slik denne nå er skissert. Dette er et sterkt signal til polske myndigheter som viser bekymringen den norske regjeringen har for utviklingen for rettsstaten og domstolenes uavhengighet i Polen, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Polen er det største mottakerlandet av EØS-midler og mottar om lag åtte milliarder kroner i inneværende finansieringsperiode (2014-2021) fordelt på ulike programmer. Justisprogrammet (om lag 700 millioner kroner) er fortsatt under utarbeidelse. Det planlagte justisprogrammet har tre hovedkomponenter: samarbeid innen kriminalomsorg (om lag 480 millioner kroner), samarbeid mot vold i nære relasjoner (om lag 60 millioner kroner) og domstolssamarbeid (om lag 110 millioner kroner). Foruten Domstolsadministrasjonen, er også Justis og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet involvert som norske samarbeidspartnere.

Partene vil nå på nytt vurdere innretningen av justisprogrammet med Polen. Denne beslutningen påvirker ikke det øvrige samarbeidet med Polen om EØS-midler.

- Vi mener fortsatt at det er hensiktsmessig å fortsette det øvrige samarbeidet med Polen finansiert med EØS-midler, men gitt vår bekymring for utviklingen for rettsstaten vil vi også i gjennomføringsfasen gjøre en løpende vurdering av situasjonen og eventuelle konsekvenser for resten av samarbeidet med Polen gjennom EØS-midlene. Vår støtte til sivilt samfunn vil fortsette, sier statssekretær Halvorsen.

Fakta om EØS-midlene

  • Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa.
  • Avtalen har en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene.
  • EØS-midlene er Norges bidrag til dette.
  • EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland.
  • Norge finansierer over 95 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.
  • Polen er det største mottagerlandet av EØS-midler.

Se faktaark for oversikt over programmer som gjennomføres i Polen.