Historisk arkiv

Norge øker støtten til FNs fredsbyggingsarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Konfliktløsning og fredsbygging krever helhetlig innsats. Norge viderefører medlemskapet i FNs fredsbyggingskommisjon og har utbetalt den første delen av vårt bidrag på 500 millioner kroner over fem år til FNs fredsbyggingsfond, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er gjenvalgt til FNs fredsbyggingskommisjon for perioden 2021-2022. Formålet med kommisjonen er å fremme bærekraftig fred i land som kommer ut av voldelig konflikt. Vårt medlemskap i Fredsbyggingskommisjonen vil falle sammen med Norges periode som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd.

– Som medlem i Sikkerhetsrådet, vil vi sette forebyggende diplomati og bærekraftig fred i sentrum. Fredsbyggingskommisjonen er et sentralt verktøy for å oppnå dette, og vi tar sikte på å styrke samarbeidet mellom Sikkerhetsrådet og kommisjonen, sier utenriksministeren.

Fredsbyggingskommisjonen er et mellomstatlig rådgivende organ som støtter fredsinnsats i land som kommer ut av konflikt. Kommisjonen samler en rekke aktører for å diskutere mulige løsninger, mobilisere ressurser, gi råd og foreslå integrerte strategier for fredsbygging. Kommisjonen er et rådgivende organ for Sikkerhetsrådet, og kan spille en viktig rolle i å støtte gjennomføringen av Sikkerhetsrådets mandater og beslutninger. Fondet har også en klar likestillingsprofil og over 40 prosent av fondet går til kvinners rettigheter og deltakelse i fredsbygging. 

Norge er en av de største økonomiske bidragsyterne til FNs fredsbyggingsfond. En avtale om norsk støtte på 500 millioner kroner over fem år ble underskrevet i desember 2020, og Norge har utbetalt 108 millioner kroner som første del av vårt bidrag.

– Fred og sikkerhet er avgjørende for bærekraftig utvikling. For å bygge varig fred, må vi ha en bred og langsiktig tilnærming. Norge ser på Fredsbyggingsfondet som et av de viktigste multilaterale verktøyene for å fremme og opprettholde fred i sårbare stater, sier utenriksminister Eriksen Søreide.