Historisk arkiv

Regjeringen styrker arbeidet for menneskerettighetene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Menneskerettighetene er under press internasjonalt. Norge vil derfor trappe opp innsatsen for å fremme og beskytte menneskerettighetene, sier utenriksminister Børge Brende. For første gang på 15 år legges det i dag frem en stortingsmelding om menneskerettigheter i Norges utenriks- og utviklingspolitikk.

Stortingsmeldingen "Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken" viser hvordan menneskerettighetene gjennomgående skal ligge til grunn for utformingen av norsk utenriks- og utviklingspolitikk.

- Det er et gap mellom de forpliktelser statene har påtatt seg og etterlevelsen av menneskerettighetene i praksis. Jeg er bekymret fordi vi mange steder ser et økt press på menneskerettighetene, spesielt sivile og politiske rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Manglende respekt for menneskerettighetene er en krenkelse av enkeltindividet. Det hindrer samfunnsutviklingen og har negative konsekvenser lokalt, nasjonalt og internasjonalt,

Individets frihet og medbestemmelse, rettsstat og rettssikkerhet, og likeverd og like muligheter er grunnleggende for ethvert samfunn. Det er statenes ansvar å beskytte menneskerettighetene og forhindre alle former for diskriminering og vold, inkludert mot kvinner, barn, tros- og livssynsminoriteter, urfolk, personer med nedsatt funksjonsevne og seksuelle minoriteter.

- For å motvirke de krefter som aktivt undergraver menneskerettighetene, må vi styrke det multilaterale systemet for beskyttelse. Represalier mot dem som samarbeider med FN eller andre internasjonale organisasjoner er alvorlige rettighetsbrudd og utgjør uakseptable angrep på de institusjonene vi har bygget og som vi må stå opp for, understreker Brende.

Det internasjonale systemet for å fremme og beskytte menneskerettighetene er i dag ikke sterkt nok. Derfor vil regjeringen blant annet ta initiativ for å:

  • vesentlig styrke menneskerettighetsarbeidets andel av FNs budsjetter
  • fremme klare kriterier for land som søker medlemskap i FNs menneskerettighetsråd
  • styrke lands evne og kapasitet til å følge opp sine menneskerettighetsforpliktelser og anbefalinger fra FNs landhøring (UPR)

Norge skal føre an

- Norge skal være blant dem som fører an i arbeidet for at FN skal sette menneskerettighetene først i alle deler av sitt virke, ikke minst på landnivå. Vi støtter aktivt Human Rights Up Front initiativet til generalsekretær Ban Ki-moon. Med denne meldingen setter regjeringen menneskerettighetene i første rekke også i norsk utenriks- og utviklingspolitikk, sier Brende. 

Satsingen på utdanning i utviklingspolitikken er en viktig del av innsatsen for å styrke menneskerettighetene, med særlig vekt på jenter, barn med nedsatt funksjonsevne, de fattigste barna og barn i krise og konflikt.

Regjeringen vil føre en samstemt politikk der arbeidet for å fremme og beskytte menneskerettighetene integreres i vårt internasjonale arbeid på globalt, regionalt og bilateralt nivå. Innsatsen på ulike politikkområder skal virke i samme retning og være gjensidig forsterkende. Respekt for menneskerettighetene er et utenrikspolitisk mål, men også et middel for å oppnå varig utvikling og sikkerhet i verden. 

- Jeg vil takke de nesten 40 organisasjonene som har spilt inn nærmere 400 forslag til denne stortingsmeldingen. Dette viser kraften i det norske engasjementet for menneskerettighetene. Jeg inviterer til videre samarbeid i gjennomføringen av denne viktige meldingen, sier utenriksministeren.

Blant andre tiltak i meldingen, er at regjeringen vil:

  • stille tydelige krav til mottakere av norsk bistand om vilje til fremgang innen menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsutvikling. Alvorlige brudd og manglende vilje til etterlevelse vil få konsekvenser for samarbeidet
  • aktivt bruke norske EØS-midler til å støtte opp under demokrati, rettsstatsbygging og menneskerettigheter i Norges nærområder, samt styrke Europarådet og OSSEs arbeid på disse områdene
  • styrke innsatsen mot barnearbeid, barneekteskap og kjønnslemlestelse av jenter
  • jobbe målrettet for å sikre at norskstøttede programmer i FN og Verdensbanken har en tydelig forankring i menneskerettighetene
  • kjempe for at rettighetsperspektivet tydelig integreres i FNs nye bærekraftsmål
  • forsterke innsatsen for å beskytte menneskerettighetsforkjempere og styrke et uavhengig sivilsamfunn
  • lage en egen strategi for arbeidet med å fremme ytringsfrihet og uavhengige medier i utenriks- og utviklingspolitikken