Historisk arkiv

Norge bistår i gjennomføringen av avtalen om Irans atomprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Avtalen om Irans atomprogram er historisk og det er helt avgjørende at avtalen gjennomføres på en troverdig måte. Norge har derfor bidratt til at Irans overskytende mengder av anriket uran erstattes av naturlig uran slik at forpliktelsene i atomavtalen kan overholdes, sier utenriksminister Børge Brende.

Avtalen mellom P5+1 landene (USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina og Tyskland) og Iran kom i stand i juli 2015 etter flere års omfattende arbeid. Etter avtalen har Iran forpliktet seg til å ikke ha mer enn 300 kg lavanriket uran. Iran må derfor avhende anriket uran for å overholde avtalen. Samtidig har Iran bruk for ordinært brensel til sine atomreaktorer.

- Å redusere mengden lavanriket uran er en vesentlig del av Iran-avtalen og et viktig tiltak for å forsikre om at Iran ikke har til hensikt å utvikle atomvåpen. Det norske bidraget er en direkte støtte til IAEAs arbeid og er en viktig brikke i gjennomføringen av atomavtalen, sier utenriksminister Brende.

Norge har bistått med finansiering og transport av 60 000 kg naturlig uran (urankonsentrat) fra Kasakhstan til Iran til en verdi av omlag 6 millioner dollar. Samtidig uttransporterte Iran et kvantum med anriket ubrukt brenselsmateriale. Eksperter fra Statens strålevern har verifisert og kontrollert transporten av det naturlige uranet. Transportene fant sted 27. desember.

- Gjennomføringen av atomavtalen vil være en seier for det internasjonale ikke-spredningsregimet, og for internasjonalt diplomati. Den norske støtten til IAEA og Iran-avtalen er nedrustnings- og ikke-spredningsarbeid i praksis. Det er også et eksempel på regjeringens satsing på konkrete og effektive tiltak på disse områdene. Gjennomføringen av Iran-avtalen vil både sikre det globale ikke-spredningsregimet og kunne bidra til en mer stabil regional utvikling i Midtøsten, sier utenriksministeren. 

FNs sikkerhetsråds resolusjon 2231 anmoder alle FNs medlemsstater om å bidra til at atomavtalen kan iverksettes. IAEAs styre bekreftet 15. desember at Iran så langt har oppfylt sine forpliktelser under avtalen, og at det nå ikke er et militær formål ved deres atomprogram. Det norske bidraget er i tråd med innsatsen frem mot toppmøtet om kjernefysisk sikkerhet (Nuclear Security Summit) som finner sted i Washington våren 2016. Norge har siden 2013 også gitt ekstraordinær finansiell støtte til IAEA for å overvåke iverksettelsen av Iran-avtalen. Så langt har Norge bidratt med 14 millioner kroner til IAEAs verifikasjonsarbeid med Iran-avtalen.