Historisk arkiv

Viktig å verne om menneskerettighetsforsvarere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad for at vi har lykkes med å sikre bred oppslutning om FN-resolusjonen om beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere. Deres rett og mulighet til å arbeide trygt uten fare for represalier, er essensielt for å bygge og sikre bærekraftige, åpne og demokratiske samfunn, sier utenriksminister Børge Brende.

Forhandlingene om FN-resolusjonen ble ledet av Norge og ble vedtatt med stort flertall i menneskerettighetskomiteen i FNs generalforsamling i New York i går kveld. 117 land stemte for, 14 land stemte imot og 40 land avsto fra å stemme. I resolusjonen uttrykker FN sterk bekymring for at menneskerettighetsforkjempere og deres familier i økende grad blir utsatt for trusler, stigmatisering, represalier, vold og drap, og for manglende straffeforfølgelse av de ansvarlige. Den tar også til orde for løslatelse av fengslede forkjempere.

- De tøffe forhandlingene sier noe om det økte presset på menneskerettighetene globalt og mot menneskerettighetsforkjempere spesielt. Menneskerettighetsforkjempere er ikke en trussel, men en ressurs for alle samfunn, sier utenriksministeren.  

Resolusjonen har bred støtte i FN og hadde hele 74 medforslagsstillere fra alle verdens regioner. Dette er et historisk høyt antall.

- Vi ser i dag tilbakeslag for menneskerettighetene mange steder i verden. Det krever mer av oss. Vi må samarbeide på tvers av geografi, kultur og religion for å fremme og beskytte menneskerettighetene og de som står opp for dem. Jeg er derfor glad for å se at et rekordhøyt antall land fra alle regioner stilte seg sammen med oss i FN for å fremme denne viktige resolusjonen, sier utenriksministeren.

Beskyttelsen av menneskerettighetsforkjempere er en sentral norsk prioritering, slik det er reflektert i regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter. Den overordnede målsettingen er at arbeidet for å fremme og beskytte menneskerettigheter verden over skal kunne utføres uten hindringer og trusler mot liv og helse for menneskerettighetsforkjempere eller deres familier.

Resolusjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 17. desember 2015. Teksten er tilgjengelig her.