Historisk arkiv

Statsbudsjettet

Regjeringen styrker satsingen på utenrikspolitisk forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen øker bevilgningen til forskning om Europa og Asia med elleve millioner kroner.

Midlene går til forskningsprogrammet Utenriks i Forskningsrådet, og fordeles med seks millioner kroner til satsingen Europa i endring og fem millioner til Asia i endring.

- Mange av de store samfunnsutfordringene vi opplever i Norge henger sammen med politiske, økonomiske og sosiale endringer i verden. Norge har fremragende forskningsmiljøer som nå får større muligheter til å produsere forskning av høy kvalitet og relevans, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Europa og Asia er to verdensdeler som er spesielt relevante for Norge og som samtidig er i stor endring. Den nasjonale satsingen på kunnskap om Europa og Asia er viktig for å bevare og videreutvikle livskraftige norske fagmiljøer. En nasjonal finansiering er også avgjørende for at fagmiljøene opprettholder et nivå som gjør at de fortsatt kan sikre seg EU-finansiering til store, internasjonale prosjekter. I tillegg vil styrkingen av forskning på Europa og Asia bidra til å utdanne ny og relevant ekspertise for norsk næringsliv og offentlig sektor.

Tettere forsvarssamarbeid i EU og brexit er to utviklingstrekk som vil endre det europeiske samarbeidet. Kunnskap om temaer som migrasjon og rettsstatsutfordringer vil også bli svært viktig. Regjeringen foreslår derfor å styrke forskningsprogrammet Europa i endring med seks millioner kroner.

Nesten daglig får vi påminnelser om hvordan Asia påvirker norsk økonomi, politikk og sikkerhet. Asia blir stadig viktigere for Norge, og regjeringen foreslår derfor å støtte forskningssatsingen Asia i endring med fem millioner kroner. Satsingen finansieres også med 20 millioner kroner årlig fra bistandsbudsjettet.

Den økte satsingen på utenrikspolitisk forskning er en del av regjeringens opptrappingsplan under Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i perioden 2018-2022.