Historisk arkiv

Gode modeller for dialog med nasjonale eksperter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspakers møte med norske nasjonale eksperter, mandag 10. oktober i Brussel.

Jeg er glad for å se at så mange nasjonale eksperter deltar på denne samlingen i dag. Dere er en av flere aktører som er viktige for å bygge opp et bedre ‘Team Norway’ engasjement i Europapolitikken. Vi er inne i en situasjon der godt lagarbeid er viktigere enn noen gang. Mulighetene er der, og la oss se hvordan vi kan arbeide bedre sammen. 

Men først noen ord om hvor vi er!

Jeg tror vi kan være enige om at EU, EØS og Europa sjelden har vært så aktuelt som det er nå. Mediebildet preges av et Europa i krise; et Storbritannia på vei ut av EU, og sterke signaler med motstand mot handelsavtalen EU/USA i toneangivende land. Til dette kommer migrasjon og situasjonen i Europas nærområder. Alt i alt mange signaler om et Europa som står overfor store utfordringer. Det kan vi være enige om. Men vi må ikke se oss blinde på utfordringene og krisene – Europa er fortsatt mulighetenes kontinent. Og det er vårt.

Vi er alle opptatte av konsekvensene av folkeavstemningen i Storbritannia 23. juni. Vårt ønske var at landet hadde valgt en annen vei. Men nå er vi i en situasjon der vi alle forbereder oss på det som kommer. Vår grunnpilar er EØS-avtalen. Den ligger fast. Og vi skal etablere et nytt, godt forhold til Storbritannia. Vi har satt ned en arbeidsgruppe i regjeringen for å se på mulige konsekvenser for Norge. Vi ønsker en åpen prosess og innspill og også hvordan dette følges opp via de ulike paraplyorganisasjonene i Brussel.

Vår forankring til Europa er EØS-avtalen. Den åpner for vår deltakelse i det Indre Marked og sikrer norsk deltakelse i Kommisjonens arbeidsstruktur. Det er viktig å bli hørt. Vi har mange gode kanaler inn mot Brussel; bilaterale, nordiske, europeiske nettverk. Dette kom også klart fram under seminaret arrangert av de norske regionkontorene i Brussel tidligere i dag. Vi ønsker å utnytte dette enda bedre.

Kjernen i Team Norway er et bedre norsk lagarbeid for å oppnå gode resultater for norske interesser. Det vil både kunne øke kvaliteten på norske posisjoner, bidra til økt politisk bevissthet om saker under utvikling i EU og styrke kvaliteten på det norske arbeidet i Brussel.

Et godt ‘Team Norway’ krever ikke nødvendigvis felles posisjoner for aktørene, men via deling av informasjon og kunnskap ‘spille hverandre gode’. Det vi er ute etter er gode samarbeidsmodeller, for deling av informasjon, identifisering av kommende krav Norge vil bli stilt overfor og muligheter vi kan gripe. Dette forsterkes av Brexit.

På møtet i dag har dere sett på gode modeller for dialog. Vi har oppfattet budskapet fra dere; ‘Bruk oss mer ‘.  La meg føye til, ordningen med hospitanter ved hospitantordning for tredjeland i Kommisjonen er også nyttig for kunnskap og informasjonsutveksling for Norge.

Som nasjonal ekspert er dere med der det skjer, får informasjon og kan gi innsikt i hvordan Kommisjonen arbeider og kan vurdere hvilke av Kommisjonens prioriteringer som er særlig viktige for Norge på et tidlig tidspunkt i prosessene. Dere kan løfte fram norske perspektiver i Kommisjonens interne arbeidsgrupper, og dere kan bidra til å øke norsk synlighet i EU ved å vise til god praksis i Norge på ditt fagfelt. Dere har også en klar rolle som veileder, men også som budbringer av vår deltakelse i det indre marked. For eksempel – kan dere identifisere tema for mini-seminarer eller lignende internt i deres enhet i Kommisjonen? Brexit har jo også satt kunnskap om EØS på dagsorden, ikke minst noe vi har sett med økende interesse for De halvårlige EØS-kursene Efta-sekretariatet arrangerer, som jeg nå forstår har vært mer enn fulltegnet de siste gangene.

Norge tar over formannskapet for Nordisk Ministerråd i 2017.  En av tre hovedsatsinger under formannskapet vårt er å styrke nordisk samarbeid om europeiske spørsmål. Vi ser også etter tema som vi i felleskap kan benytte for å profilere Norden i Brussel og ideer fra dere nasjonale eksperter mottas med takk.

Det viktige er å sikre gode modeller for hvordan vi kan ha en løpende god dialog med dere underveis. Ett eksempel fra i dag, er Helse- og omsorgsdepartementets EØS-strategi med modell for dialog før under og etter oppholdet – og som følges opp i praksis. Jeg synes det er en god strategi som flere departement bør benytte seg av. Vi setter stor pris på den løpende dialogen vi har med deres interesseorganisasjon Clenad Norge både ved deltakelse i våre ulike møter, men også via praktiske tiltak som oppdatert Tipshefte. Dette er et nyttig hefte for alle nasjonale eksperter og som også benyttes av forvaltningen. 

EU-delegasjonen, og spesielt dens fagråder, har også en rolle med faglig kontaktpunkt. Det er viktig at dere er vel kjent med norske prioriteringer. Jeg vet at dette er på dagsorden på delegasjonen og forventer at både den enkelte fagråd og den enkelte ekspert er sitt ansvar bevisst på en løpende og tett dialog.

Til slutt, behovet for at dere gjør dere selv ‘synlige; ta initiativ, informer om arrangement, identifiser tema for innspill. Tenk også på at det norske miljøet også består av regionkontor og andre sentrale aktører i Brussel. Og jeg er glad for at vi nå har fått en tilvekst, et norsk kunnskapskontor for forskning, innovasjon og utdanning. Tenk igjennom mulige tema for dialog også med disse aktørene.

Det klare muligheter for å styrke triangelet mellom hjemmebasen, EU-delegasjonen og den nasjonale ekspert – og styrke ‘Team Norway’.  Dette er et ansvar for alle! 

Jeg ser det som viktig at hjemmebasen har et bevisst forhold til den rolle dere spiller. Jeg har også en klar forventing til tett dialog mellom EU-delegasjonen og de nasjonale ekspertene – og vet at dette er prioritert av delegasjonen. Så til slutt, ta en aktiv rolle. Vår dør er åpen, så alle tips mottas med takk.