Historisk arkiv

Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

Dersom du er utsatt for vold fra partner eller andre i familien er det viktig at du oppsøker hjelp.

Voldsutøvere kan også søke hjelp.

Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner.

Hvor kan du henvende deg?

Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, er redd for at du kan utøve vold, eller mistenker at andre rundt deg er utsatt for vold, ta kontakt med en av tjenestene nedenfor

Klikk på overskriften for se innholdet:

Hvis du er i akutt fare, ring politiets nødnummer 112.

Dersom du utsettes for vold i nære relasjoner, eller frykter for å bli utsatt, ring politiet på 02800. Du vil bli satt over til ditt politidistrikt som kan bistå deg i situasjonen.

Dersom du har vært utsatt for vold i nære relasjoner kan du få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte. Støttesentrene kan hjelpe deg med:

  • informasjon og veiledning om det å anmelde
  • støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort
  • vitnestøtte før, under og etter en eventuell rettssak
  • hjelp til å søke voldsoffererstatning

Ring støttesentrene på telefon 800 40 008.

dinutvei.no kan du som er utsatt eller frykter for å bli utsatt for vold i nære relasjoner finne informasjon om hvilke hjelpetilbud som finnes i din kommune. Informasjonen finnes på 13 språk.

Dinutvei.no har informasjon om hjelpetilbud i hele landet, og har også en spørsmål/svartjeneste.

Dinutvei.no har også informasjon om hjelpetilbud for voldsutøvere.

Volds- og overgrepslinja (VO-linja) 116 006 er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. VO-linja har åpent alle dager, hele døgnet.

De som svarer hjelpelinjen har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep og jobber daglig med disse spørsmålene. Du kan snakke med VO-linja om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Du kan ringe anonymt og tjenesten er gratis.

Krisesentrene kan bistå deg med beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning.

Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, ta kontakt med ditt nærmeste krisesenter.

Overgrepsmottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning til deg som har vært utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep. Overgrepsmottakene er åpne hele døgnet og tilgjengelig uten henvisning.

Du kan snakke med fastlegen din om vold. Fastlegen har ansvar for helheten når du utredes, behandles og skal følges opp helsemessig. Fastlegen har ofte god oversikt over den enkeltes helse og livssituasjon, kan være en god samtalepartner og har erfaring med å møte mennesker som har det vanskelig.

Fastlegen har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Fastlegen tilbyr tolk når det er behov for det.

Fastlegen kan også henvise deg til spesialisthelsetjenesten hvis det er behov for det, eller orientere deg om andre steder du kan få hjelp, og som ikke krever henvisning - som krisesenter, familievern eller andre.

Vern for eldre hjelper eldre som står i fare for eller er utsatt for vold og overgrep.

Dersom du er 62 år og er utsatt for vold og overgrep, kan du ringe nasjonal kontakttelefon 800 30 196 for råd, veiledning og hjelp.

Du kan også benytte dette nummeret som pårørende eller om du har mistanke om vold og overgrep mot en eldre person

Telefontjenesten er åpen mandag til fredag kl. 09.00-15.00. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym.

Alternativ til vold (ATV) har et behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner, men også til voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.

Du kan ta kontakt med ATV direkte via telefon hver dag fra kl. 09.00-15.00. ATV tar også imot henvisning, f.eks. fra fastlegen din.

Ring ATV på 22 40 11 10.

ATV følger løpende råd og instruksjoner fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Ring ATV på 22 40 11 10.

Sinnemestring Brøsetmodellen er et hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøverer i nære relasjoner. Enkelte tjenestesteder tilbyr også hjelp til ungdom med vold og sinneproblemer.

Ta kontakt med ditt nærmeste hjelpetilbud. Det gis oppfølging på telefon eller skype.

Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud som kan forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien, og styrke barns oppvekstsvilkår gjennom å fremme gode relasjoner i familien. Tilbudet i familievernet skal være likeverdig, ha god kvalitet og kapasitet, være tilgjengelig og tilrettelagt for den enkelte og for ulike grupper.

Familievernkontorene har åpent for veiledning og mekling ansikt til ansikt på kontorene, men tilbyr også digital rådgivning.

Alle kan ta direkte kontakt med familievernkontoret for timebestilling uten noen form for henvisning.

Alarmtelefonen for barn og unge er en døgnåpen nødtelefon for barn og unge.

De som svarer jobber i barnevernet. Barn kan ringe hvis de har det vondt, og voksne kan ringe hvis en trenger råd eller vet om barn som har det vondt.

Ring alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.

Du kan også ringe barnevernet der du bor.

Støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og tilbyr råd, støtte og veiledning til deg som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og til pårørende.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte er en døgnåpen anonym telefon for deg som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og pårørende.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte treffes på 800 57 000.