Historisk arkiv

Ekspertutvalg om utsatte byområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen utnevnte 26. oktober 2018 et ekspertutvalg som skal utrede levekårs- og integreringsutfordringer i områder i og rundt de store byene i Norge.

Opphopning av levekårsutfordringer i områder i og rundt store byer er en utfordring i en rekke land i Europa. Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i disse områdene. Også i Norge ser vi tendenser til en slik utvikling, selv om bildet ikke er entydig.  

Regjeringen har på bakgrunn av dette nedsatt et offentlig utvalg som skal gi en situasjonsbeskrivelse for tilstanden her i landet, drøfte mulige årsaker og faresignaler samt utarbeide forslag til tiltak.  

Utvalget skal kartlegge omfanget av geografisk konsentrasjon av levekårsutfordringer i og rundt de større byene i Norge. Sentrale levekårsutfordringer kan for eksempel være dårlig bomiljø, trangboddhet, arbeidsledighet, barnefattigdom, ungdomskriminalitet, frafall fra utdanning, dårlig helse og rusmiddelproblematikk. Utvalget skal beskrive eventuelle tendenser til etnisk og sosioøkonomisk segregering ved barnehager og grunn- og videregående skoler. Utredningen skal også belyse såkalte "nabolagseffekter" dvs. hvordan bosted og nabolag kan fremme eller hemme alle barn og unges utvikling og muligheter i livet.

Det skal gis en redegjørelse for og en vurdering av politikken og virkemidlene på området, både på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Utvalget skal på bakgrunn av dette foreslå endringer i eksisterende virkemidler, strategier og nye tiltak som kan bevare åpne og inkluderende byer i et langsiktig perspektiv samt fremme trygge og gode boforhold, gode oppvekst- og levekår og gode forutsetninger for integrering.

Utvalget skal levere én samlet rapport innen utgangen av 2020.

Les mer i utvalgets mandat

Medlemmer i utvalget

Funksjon

Navn

Bakgrunn

Bostedskommune

Leder

Frank Josef Jenssen

Fylkesmann i Trøndelag og tidligere politiker (H)

Trondheim

Medlem

Anne Sofie  Skare

Avtroppende byplansjef i Stavanger kommune, arkitekt

Stavanger

Medlem

Ingar Brattbakk

Forsker ved Oslomet – AFI, samfunnsgeograf

Oslo

Medlem

Parminder Kaur Bisal

Prosjektleder for nye Drammen – kommunesammenslåing, fysiker

Drammen

Medlem

Kristin Aarland

Forsker II, Oslomet – NOVA, samfunnsøkonom

Bærum

Medlem

Moses Deyegbe Kuvoame

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst –Norge, sosiolog

Ski

Medlem

Guro Ødegård

Forskningsleder, Oslomet – NOVA, sosiolog

Oslo

Medlem

Raymond Monsen Kristiansen

FAU Vestli, initiativtaker til VAMP – Vestli anti mobbing prosjekt. Konsulent i teknologiselskapet Puzzel

Oslo

Medlem

Annett Arntzen

Professor /instituttleder ved Universitetet i Sørøst-Norge, sosiolog

Færder

Medlem

Sahra Jaber

Delprosjektleder ved Alnaskolen, Furuset idrettslag

Oslo

Medlem

Endre Sandvik

Tidligere direktør for byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo, direktør for legevakten i Oslo og bydelsoverlege på Stovner.

Oslo

Medlem

Anne-Marit Presterud

Leder Etat for inkludering i Bergen kommune, førskolelærer

Bergen

Medlem

John Roger Lund

Politiinspektør/ Driftsenhetsleder Enhet Øst, Oslo politidistrikt. Politiinspektør

Oslo