Historisk arkiv

Samordningsstrategi for miljøforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Effektivisering og samordning av de administrative funksjonene (2018–2021)

Samordningsstrategi for miljøforvaltningen - Effektivisering og samordning av de administrative funksjonene (2018–2021).
Samordningsstrategi for miljøforvaltningen - Effektivisering og samordning av de administrative funksjonene (2018–2021). Foto: Design og layout: Konsis Grafisk.

Klima- og miljødepartementet (KLD) har i samarbeid med egne etater utarbeidet et felles strategidokument for effektivisering og samordning av de administrative funksjonene i miljøforvaltningen. Strategien er utarbeidet på grunnlag av etatenes utredning overlevert
til KLD, heretter kalt Utredningen av januar 2018.

Strategien redegjør kort for dagens status for samordning innen de ulike adminstrative områdene. På bakgrunn av dette fastsetter strategien overordnede mål for videre arbeid og omtaler relevante tiltak på kort og lang sikt.

Innenfor enkelte administrative områder vil oppfølgingen av strategien innebære at det utarbeides særskilte handlingsplaner. Disse handlingsplanene vil nærmere beskrive tiltak som skal gjennomføres, ulike oppdrag som gis til etatene, frister for arbeidet og krav til resultatoppnåelse og gevinstrealisering, også i et noe lengre tidsperspektiv.

Publikasjonskode: T-1565 B
ISBN 978-82-457-0512-6 (PDF)
Design og layout: Konsis Grafisk