Historisk arkiv

Veileder om barn og unge i plan og byggesak

Til innholdsfortegnelse

Om veilederen

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planlegging og i kravene til det enkelte byggetiltak. Denne veilederen viser hvordan plan- og bygningsloven kan bidra til å sikre og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge.

Der det er naturlig vil vi vise til aktuelle veiledere departementet har gitt ut.

Veilederen vil etter hvert bli supplert med eksempler på bruk av planer, arealformål, planbestemmelser, medvirkning mm.

Til forsiden