Historisk arkiv

Tidslinje: Nussir ASA får driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Dette har skjedd i saken fra 20. mars 2014 til nå.

 • 2014

  • Godkjent reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen (torsdag 20. mars 2014)

   Kommunal- og moderniseringsdepartementet treffer endelig vedtak om godkjent reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen etter plan- og bygningsloven. 

   Les mer her

 • 2016

  • Nussir ASA søker om driftskonsesjon (fredag 6. mai 2016)

  • Utslippstillatelse fra Klima- og miljødepartementet (mandag 19. desember 2016)

   KLD opprettholder Miljødirektoratets vedtak om tillatelse til gruvedrift med deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjorden etter forurensingsloven. 

   Les mer her

 • 2017

  • Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) sender Nussir ASAs søknad på høring (onsdag 21. juni 2017)

  • Søknaden oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) etter ønske fra Sametinget (onsdag 27. september 2017)

  • Befaring med tiltakshaver og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) (torsdag 23. november 2017)

 • 2018

  • Konsultasjon og befaring med reinbeitedistriktene (tirsdag 8. mai 2018)

 • 2019

  • Konsultasjon med Sametinget (tirsdag 29. januar 2019)

  • Politisk konsultasjon med Sametinget (mandag 11. februar 2019)

  • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fatter vedtak om tildeling av driftskonsesjon (torsdag 14. februar 2019)

   Nærings- og fiskeridepartementet godkjenner Nussir ASAs søknad om driftskonsesjon med vilkår knyttet til driftsplan, økonomisk sikkerhetsstillelse, bergteknisk ansvarlig samt vilkår for å redusere tiltakets påvirkning for reindriften i området.

   Les nyhetssaken | Les vedtaket | Se liste over avbøtende tiltak

  • Nærings- og fiskeridepartementets vedtak påklages (fredag 15. mars 2019)

   Innen klagefristens utløp mottok NFD fem klager på vedtaket fra Sametinget, reinbeitedistrikt 20 Fálá, reinbeitedistrikt 22 Fiettar v/årsmøtet, reinbeitedistrikt 22 Fiettar v/advokatfirmaet Brønner & Co og en samlet klage fra Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Vest-Finnmark jeger og fiskerforbund.

  • Konsultasjoner med Sametinget og reinbeitedistriktene (tirsdag 11. juni 2019)

  • Konsultasjoner med Sametinget og reinbeitedistriktene (torsdag 24. oktober 2019)

  • Kongelig resolusjon behandles i statsråd (fredag 29. november 2019)

   Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder sitt vedtak om tildeling av driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

   Kongelig resolusjon | Pressemelding