Historisk arkiv

Ord har betydning - Hatkriminalitet i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Norge er en viktig samarbeidspartner for årets Fundamental Rights Conference som arrangeres av EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) i Vilnius 12. og 13. november.

Fra et av arrangementene til 'No-hate-speech'-bevegelsen. (Foto: Den norske ambassaden i Warszawa)

Tema for konferansen er bekjempelse av hatkriminalitet.

− Rettssikkerhet og sterke demokratiske institusjoner er avgjørende for å skape samfunn som utfordrer hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Hvis ofre for hatkriminalitet ikke følges opp av myndighetene og gjerningspersoner ikke straffeforfølges, går dette utover hele samfunnet og utgjør en fare for demokratiet, sier utenriksminister Børge Brende i forkant av konferansen.

Norsk engasjement
Samarbeidet med FRA og det litauiske EU-formannskapet om konferansen i Vilnius bygger på et aktivt norsk engasjement for å synliggjøre disse utfordringene i Europa. Gjennom EØS-midlene har Norge blant annet arrangert eller støttet en rekke konferanser det siste året innenfor dette tema: Tackling Hate Speech: Living Together Online (Budapest), Right-Wing Extremism and Hate Crime (Oslo) og Hate Factor in Political Speech (Warszawa).

[Les mer: Brosjyre om Norges innsats mot hatefulle ytringer]


På konferansen i Vilnius legges det fram en ny rapport om hatkriminalitet i Litauen som er finansiert gjennom EØS-midlene. Rapporten vil gi en analyse av situasjonen i landet med særlig fokus på støtten til ofre for denne typen kriminalitet. Den vil også fylle et viktig tomrom i innsamlingen av data. Dette er en stor utfordring i de fleste land da ofre for hatkriminalitet ofte er motvillige til å fortelle om hva de er blitt utsatt for. Mange forbrytelser blir derfor aldri rapportert og dermed heller ikke etterforsket.

EØS-midlene er et viktig virkemiddel for Norge til å øke oppmerksomheten i Europa om hvordan hatprat og hatkriminalitet bidrar til å undergrave demokratiske verdier og til å fremme toleranse og flerkulturell forståelse. EØS-midlene støtter en rekke tiltak for å bekjempe hatefulle ytringer hovedsakelig gjennom programmer for det sivile samfunn og frivillige organisasjoner.

Viktig bidragsyter
Det er etablert slike programmer i alle de 15 mottakerlandene. Støtten utgjør over 1,1 milliarder kroner (147 millioner euro) fram til 2016. Dette gjør Norge til en av de største bidragsyterne til det sivile samfunn i Sentral-Europa.

Gjennom EØS-midlene er Norge også en strategisk partner for Europarådets «No hate speech»-bevegelsen. Dette er en kampanje utviklet av unge mennesker for å sette søkelys på hatefulle ytringer på internett og i sosiale medier. Alle NGO-programmene er engasjert i kampanjen som løper til utgangen av 2014.

Les mer: