Historisk arkiv

Må være med når toget går i Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Maria Hoel og Ragnhild Sjoner Syrstad, EU-delegasjonen

Konklusjonen 16 statssekretærer og politiske rådgivere tar med seg fra samling i Brussel er at de må være tidlig ute med å fronte norske interesser. – Vi må ta den politiske debatten når togene går i Europa, sier statssekretær Ingvild Næss Stub.

Statssekretærene og de politiske rådgiverne som deltok på samlingen i Brussel møtte blant annet norske aktører i Brussel og representanter fra flere av EUs institusjoner. Foto: Stian Mathisen

Under et to dagers intensivt opphold i Brussel fikk statssekretærer og politiske rådgivere fra ni departementer og Statsministerens kontor innsikt i forholdet mellom Norge og EU. Formålet med samlingen var å belyse politiske utfordringer for Europa og drøfte sentrale spørsmål knyttet til EU og EØS-samarbeidet. Resultatet er ny giv, politisk innsikt og en oppfordring om å jobbe med prioriterte saker.

Fikk hjemmelekse
Under avslutningen påpekte flere av statssekretærene at oppholdet i Brussel hadde vært en øyeåpner for viktigheten av å være tidlig på de politiske prosessene. Statssekretær Ingvild Næss Stub i Utenriksdepartementet oppsummerer samlingen slik:

– Vi har fått flere hjemmelekser. Én av dem er at det må gjøres noe med rettsaktene som er vedtatt og som venter på å innlemmes i norsk lovgivning. Her har både embetsverket og politikerne en jobb å gjøre. En annen lekse er at vi må følge det som skjer i EU daglig og tidlig identifisere de norske interessene, sier Stub.

På en mottakelse med hele det norske miljøet i Brussel på Norway House, oppfordret hun norske aktører til å spille inn saker som er viktige for dem på et tidligst mulig tidspunkt.

Bak kulissene i EU
Blant de eksterne innlederne var Didier Seeuws, kabinettsjef til president Herman Van Rompuy. Han ga deltakerne et innblikk i arbeidet på innsiden i Det europeiske råd. Seeuws fortalte at det er tegn til svak økonomisk vekst i unionen, men at bildet er ubalansert. Han kommenterte aktuelle tema som klima, migrasjon og arbeidet med å forenkle og forbedre regelverk, REFIT.

Videre møtte deltakerne norske aktører i Brussel, europaparlamentariker Emilie Turunen, Mia Åsenius, kabinettsjef til justiskommissær Cecilia Malmström, og Carl Harzell, tidligere kabinettmedlem til Høyrepresentant Catherine Ashton og medlem i enheten for strategisk planlegging i EUs utenrikstjeneste (EEAS). De fikk også innsikt i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-sekretariatets arbeid.

I slutten av mars arrangeres det en tilsvarende samling i Brussel for statssekretærer og politiske rådgivere i Regjeringen Solberg.


Tre på samling i Brussel:

– Hva er den viktigste lærdommen fra samlingen i Brussel? 

Astrid Nøklebye Heiberg, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
– Jeg har lært at EU er helt sentral for norsk politikk. Det som skjer her i Brussel påvirker oss hjemme. Vi må være i forkant av lovgivningen fra Brussel og ikke bare følge opp selve opptaket av lovverk. Jeg har også tatt innover meg hvor stort EU-systemet er blitt, også med økt aktivitet på helseområdet.

– Departementet mitt jobber blant annet med mattrygghet, som er et stort fagfelt både i EU og Norge. Mattilsynet og Vitenskapskomiteen i Norge har lenge vært en viktig medspiller i EU-systemet, for eksempel når det gjelder ny informasjon om virkningen av aluminium i kosmetikk. I tillegg ser jeg at vi har en jobb å gjøre med å innlemme rettsakter som allerede har blitt vedtatt i EU, inn i EØS. Det gjelder alle departementer.

Elnar Remi Holmen, politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet
– Jeg har lært hvordan arbeidsprosessene i EU fungerer og hvordan vi kan jobbe bedre mot EU fra Norge. Vi må involvere oss tidlig for å være med på utformingen av lovverk i EU. Studieturen har synliggjort viktigheten av tidlig inkludering i de politiske prosessene.

– Energi har vært et gjennomgående element i alle presentasjonene på studieturen. Det er tydelig at energi er en prioritet i EU, spesielt med tanke på utarbeidelsen av klimarammeverket. Dette viser at vi i OED må være på tå hev ovenfor EU for å skape best mulig politikk for både forbrukere og næringsliv hjemme i Norge.

Ulrikke Holmøy, politisk rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet
– Det mest relevante for mitt departement er diskusjonen rundt velferdsturisme, en debatt som blant annet Storbritannia har dratt i gang. Hva EU foretar seg på området kan påvirke vårt handlingsrom, så da må vi være oppmerksomme på hva som skjer i Brussel.  EU henger godt med på interne debatter om arbeidspolitikk i andre land, så oppmerksomheten om politiske prosesser går også den andre veien.