Forsiden

Historisk arkiv

Regler om billigere gjesting i mobilnett inn i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

På møtet i EØS-komiteen 29. april ble 64 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er regler som gjør det billigere å bruke mobiltelefon og data i Europa, samt nye regler om offentlige anskaffelser og forflytning av kjæledyr over landegrenser.

Norge representert ved ministerråd Aud Hellstrøm, EU-ambassadør Oda Sletnes og ministerråd Knut Hermansen på EØS-komitemøtet. Foto: EU-delegasjonen

EUs regler om gjesting i offentlige mobilnett (roaming) innebærer at det fra 15. juli 2017 ikke skal koste mer å ringe eller motta samtaler, sende SMS eller bruke datatjenester på reise i EØS-området enn det koster å benytte tilsvarende tjenester nasjonalt.

Frem til dette tidspunktet har Europakommisjonen fastsatt et maksimalt pristillegg som mobiltilbydere kan belaste sluttbrukerne.

Forordningen innfører samtidig de første felleseuropeiske reglene om nettnøytralitet. Nettnøytralitet innebærer at man som forbruker, uavhengig av innhold, applikasjon, avsenderadresse og mottakeradresse, kan nå ut til hele internett.

Formålet er å sikre et åpent internett. Regulering av nettnøytralitet sikrer både brukerrettigheter og generelle samfunnsmessige fordeler, samtidig som det stimulerer til næringsutvikling. Nettnøytralitet er viktig for tilgangen til kommunikasjonstjenester, ytringsfrihet og demokrati.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om samtykke fra Stortinget da gjennomføring i Norge krever endring i ekomlov og –forskrift. Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

EU-siden var ledet av Claude Maerten (i midten), enhetsleder i EEAS og formann i EØS-komiteen første halvår 2016 Foto: EU-delegasjonen

Nye direktiver om offentlige anskaffelser

Tre direktiver om offentlige anskaffelser ble innlemmet i EØS-avtalen, med forbehold om Stortingets samtykke. Disse innebærer endringer i anskaffelsesregelverket som vil gjøre det enklere å konkurrere om offentlige kontrakter.

Direktivene inneholder flere viktige endringer. Blant annet forenkles kravene til dokumentasjon fra leverandørene, det blir større adgang til å forhandle og kunngjøringsregler for blant annet kommuner forenkles.

Regler for å ta med kjæledyr på ferie

Kjæledyrforordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komitemøtet, og trer i kraft fra 1. juni.  Det nye regelverket vil hovedsakelig videreføre dagens vilkår for å reise eller handle med hunder, katter og ildere. Ved reise eller handel mellom EØS-stater skal dyrene være ID-merket, vaksinert mot rabies og ha pass. Det blir krav om at dyrene skal ha en ny type pass, men har de pass av den gamle typen vil disse fortsatt være gyldige.

Her kan du lese omtale av alle rettsaktene som ble innlemmet i EØS-avtalen 29. april.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 3. juni 2016.

Se også:

Slik blir EØS-regelverket til

Mer informasjon om EØS-komiteen