Historisk arkiv

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Selv om stadig flere fullfører videregående opplæring (se lenke under), er det fortsatt mange som ikke fullfører med studie- eller yrkeskompetanse. Det er derfor fremdeles et mål at flere ungdommer skal fullføre og bestå.

SSB: Flere gjennomfører videregående

Illustrasjonsbilde
Foto: Sveinung Ystad

Et tett samarbeid mellom staten, fylkeskommuner og kommuner ble etablert i 2010 med prosjektet «Ny GIV». Dette prosjektet er nå avsluttet, men et forsterket samarbeid med fylkeskommunene for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring ble videreført i «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring». 

Lenke til rapporter og presentasjoner: Ny GIV 2010–2013

Målgruppen i dette programmet er både elever som står i fare for ikke å gjennomføre videregående opplæring, og ungdom mellom 15 og 21 år som står utenfor opplæring og arbeid.

Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med fylkeskommunene identifisert kritiske overganger i videregående opplæring der det er særlig viktig å sette inn tiltak. Overgangene beskrives i et rammeverk for bedre gjennomføring av videregående opplæring. Rammeverket skal bidra til å gjøre fylkeskommunenes arbeid med å implementere gode tiltak for målgruppen mer systematisk.

Vis rammeverket (PDF)

Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring inneholder både nasjonale, regionale og lokale tiltak. KD har utarbeidet et erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag som bygger på innspill fra fylkeskommunene. Et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag er utarbeidet av Kunnskapssenteret for utdanning på oppdrag fra KD.

Erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag (PDF)

Kunnskapssenteret – rapport om frafall (PDF)

I Program for bedre gjennomføring blir det jobbet langs to hovedspor:

Spor 1 handlet om å systematisere og videreutvikle fylkeskommunens samlede kunnskap og erfaringer med tiltak rettet mot målgruppen. Dette arbeidet tok utgangspunkt i rammeverket og ble koordinert i et nasjonalt nettverk. Hver fylkeskommune var representert med to personer som hadde et særlig ansvar for arbeidet med økt gjennomføring i sitt fylke. Nettverket var en arena for kunnskapsutveksling, drøfting av mulige tiltak og initiativ, kompetanseutvikling og erfaringsdeling. Nettverket ble ledet av KD og møttes regelmessig. Nettverket eksisterte ut 2016; da ble det flyttet til et nettverk ledet av fylkeskommunene og KS.

Spor 2 i programmet er å systematisk prøve ut tiltak med mål om å få flere til å gjennomføre videregående opplæring. Forskningsmiljøer og fylkeskommuner samarbeidet om å utvikle tiltak, og de søkte sammen om midler for å utvikle, pilotere, systematisk prøve ut og så evaluere tiltakenes effekt. Alle forsøkene er utformet som randomiserte eksperimenter.

Fire forskningsmiljøer i samarbeid med til sammen 13 fylkeskommuner fikk støtte:

  • Statistisk sentralbyrå (SSB) samarbeider med Oslo kommune om å prøve ut ulike modeller for intensivopplæring i matematikk på 8. trinn og i Vg1 studieforberedende.

  • Senter for økonomisk forskning (SØF) samarbeider med Nordland-, Rogaland-, Sør-Trøndelag- og Vest-Agder fylkeskommune om å prøve ut en modell for intensivopplæring i matematikk i Vg1 innen yrkesfag.

  • Universitetet i Bergen (UiB) samarbeider med Hordaland-, Nordland-, Sogn og Fjordane- og Troms fylkeskommune om å prøve ut to modeller rettet mot å forbedre det psykososiale læringsmiljøet på skolen. Målet er at elevene skal få bedre psykiske helse og bedre skoleprestasjoner, og at færre skal falle fra.

  • Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) samarbeider med Akershus-, Aust-Agder-, Hedmark-, Nord-Trøndelag- og Oppland fylkeskommune om å prøve ut en modell som skal identifisere, kartlegge og følge opp elever i risikosonen basert på en modell som har vært brukt i Akershus.

Det er for tidlig å si noe om effektene av tiltakene. Sluttrapportene leveres i 2019/2020.