Historisk arkiv

Rovviltforliket: Dialog er viktig

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Innledning holdt av Tine Sundtoft på "Rovdyrdebatten 2015" på Lesja Kulturhus 15. oktober 2015 (Sjekkes mot framføring)

Takk for invitasjonen. 

Når det gjelder rovviltforliket, er dialog viktig. 

Stortinget har vedtatt en krevende målsetting for norsk rovviltpolitikk. Vi skal ta vare på både beitenæring og rovvilt.

Dette forliket følger landbruks- og matministeren og jeg opp i fellesskap. 

Det er vanskelig å oppnå fullstendig ro i rovviltpolitikken. Mye fungerer godt dag. Flere ting kan forbedres. 

Rovviltforliket legger ganske klare rammer for hvordan forvaltningen skal skje. Hvor store rovviltbestander vi skal ha, prinsippet om en tydelig soneforvaltning og hensynet til beitenæringen, er sentrale punkter. 

Per i dag ligger vi på landbasis under bestandsmålet for ulv, bjørn og gaupe. Vi ligger over bestandsmålet for jerv. I Oppland er vi over bestandsmålet både for gaupe og jerv. 

Regjeringen har tatt en rekke grep for å bedre oppnåelse av den todelte målsettingen. 

Blant annet en tydeligere soneforvaltning, høyere beredskap for uttak av rovdyr i prioriterte beiteområder før -- og under -- beitesesongen, samt nye virkemidler for en mer effektiv lisensfelling av jerv. 

I fjor begynte vi å se at tiltakene har effekt. På landsbasis -- og i Oppland -- fikk vi en nedgang i antall beitedyr som ble drept eller skadet av rovvilt. Foreløpige tall tyder på at den positive trenden fortsetter i år. 

Jeg forstår at dette er en mager trøst for de som fremdeles opplever store tap av dyr. Likevel er dette gledelige resultater for alle som er opptatt av rovviltforvaltning, og noe jeg mener det er viktig å ta med seg videre.