Historisk arkiv

Den kulturelle spaserstokken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Ordningen med den kulturelle spaserstokken er fra 2015 videreført gjennom en økning i fylkeskommunenes frie inntekter.

Det er ikke lenger Kulturdepartementet som administrerer ordningen med Den kulturelle spaserstokken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bevilger midler til ordningen som en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene fom. 2015.

Midlene bevilges som del av rammetilskuddet til fylkeskommunene også i budsjettet for 2016, jf. omtale i Kommunal- og moderniseringsdepartementets Prop 1S (2015-2016)

Bakgrunn

Den kulturelle spaserstokken er en oppfølging av St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening fra Helse- og omsorgsdepart­ementet. Den ble innført i 2007 med formål å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. Ordningen ble finansiert av Helse- og omsorgsdepart­mentet og Kulturdepartementet i fellesskap og ble administrert av Kulturdepartementet t.o.m. 2013. I 2014 fikk fylkeskommunene tildelt 30,8 millioner kroner til ordningen fra Kulturdepartementet. I 2015 fikk fylkeskommunene 30,8 millioner kroner over rammetilskuddet til videreføring av Den kulturelle spaserstokken, etter stortingsvedtaket basert på budsjettforliket mellom samarbeidspartiene høsten 2014. 

Rapportering

For statstilskudd i 2013: Midler skulle brukes innen utgangen av 2014. Kortfattet sluttrapport og regnskap sendes av kommunene til Kulturdepartementet, men kopi til fylkeskommunen, til postmottak@kud.dep.no Eventuelle restmidler kan overføres fylkeskommunen i samråd med denne.

For statstilskudd i 2014: Kortfattet sluttrapport og regnskap sendes av fylkeskommunene til Kulturdepartementet til postmottak@kud.dep.no innen 1. juni 2016.