Historisk arkiv

Innlegg: Gode ideer - fremtidens arbeidsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringens nye gründerplan

Sjekkes ved fremføring

 Deres kongelige høyhet, kjære alle sammen,

Det er en stor glede å være her i dag og presentere regjeringens ferske Gründerplan for dere. Den har fått tittelen "Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser".

Vi har satt i gang arbeidet med denne planen av to grunner:

For det første har vi sett at mye har endret seg i norsk økonomi det siste året.

-  Vi har fått halvert verdien av vår viktigste eksportvare – oljen, og som et resultat av dette opplever vi en økende arbeidsledighet.

For Norges del betyr dette at vi går inn i en periode med omstilling.

I denne omstillingsfasen, vil gründerne og innovatørene spille en viktig rolle. Det er dere som skal ta oss inn i morgendagens næringsliv! Og det er dere som skal skaffe oss flere ben å stå på. Og skape fremtidens arbeidsplasser.  

Det er jo sånn at skal Norge være et godt land å bo i – med det samme velferdsnivået vi har i dag – så er vi helt avhengig av at gründerne og innovatørene lykkes i å skape nye vekstmotorer i økonomien vår.

Gründerne og skal være med å realisere lavutslippssamfunnet – være en del av det grønne skiftet.

Allerede ser vi mange gode ideer på dette området:

  • Akkurat nå kjører for eksempel bussene i Oslo sentrum rundt på brensel fra bananskall – takket være de norske gründere i Cambi.

Men – mange av virksomhetene som skal lede vei i omstillingen av norsk økonomi er ennå ikke etablert og vi må sørge for at det ikke er unødvendig vanskelig å skape dem.

***

Den andre grunnen til at vi legger frem en gründerplan er at det er for få som prøver å starte nye vekstbedrifter – og det er for få som lykkes.

Vi vet at nordmenn er positive til gründerskap, men det er et problem at færre starter bedrift i dag enn for 10 år siden.  Og det er et problem at vi ser en alvorlig reduksjon av gründere med vekstambisjoner.

 

Og når jeg snakker om "gründere med vekstambisjoner" så mener jeg folk som Kim Humborstad, som i studietiden utviklet fingeravtrykksteknologi og startet opp selskapet Zwipe. I dag er studentprosjektet verdt 370 millioner kroner og i sommer lanserte MasterCard verdens første betalingskort med fingeravtrykk hvor hans selskap leverte teknologien. Det er imponerende!

Men utfordringen vår er at langt færre nordmenn har ambisjoner om å starte bedrifter med vekst og nye innovasjoner – slik som Kim har gjort.

I 2014 oppga bare 0,8 prosent av befolkingen at de har startet bedrift med vekstambisjoner.  Det er det laveste tallet som er målt.

Fra regjeringens side er vi tydelig på at vi ønsker og trenger flere lønnsomme oppstartsbedrifter. Derfor tar vi nå et krafttak for å snu utviklingen.

***

La meg da si noen ord om innholdet i planen:

Planen tar for seg tre hovedutfordringer som gründere i Norge står overfor. Vi kan kalle det for de tre K'er. De er:

  1. Kapital
  2. Kompetanse, og
  3. Kultur

Vi har valgt å fokusere på disse tre områdene fordi det er dette gründre melder som de største utfordringene:

For det første vet vi at, det å skaffe til veie kapital er vanskelige i den tidlige etableringsfasen for gründere.

 Derfor vil vi fra  Regjeringens side derfor bidra med mer statlig kapital – og samtidig oppfordre til mer privat kapital – gjennom en rekke ordninger og presåkornfond.

I dag bruker vi 1,5 milliarder kroner mer på næringsrettet forskning enn da vi tok over regjeringskontorene i 2013. Og med den nye gründerplanen foreslår vi å bruke mer enn 400 millioner kroner ekstra på gründertiltak i 2016.

-  For det andre, er det ofte sånn at nyetablerte gründere mangler kompetansen på hvordan man skal starte, driver og utvikler en bedrift. Derfor bevilger vi mer penger til kompetansetjenester og møteplasser, både offentlig og private, for gründere. Vi lanserer blant annet nye stipender for studenter og forskere som vil bli gründere.

Og vi gir en stor pott til arbeidet med å kommersialisere forskning – slik at forskningen blir til nye løsninger som kommer ut i markedene.

Sist men ikke minst er vi opptatt av å gjøre Norge til et attraktivt gründerland. Vi vil ha en sterk kultur for gründerskap. Vi skal heie på gründerne.

Vi vil og at utenlandske gründere og investorer velger Norge som landet der de gode ideene skal realiseres. Det betyr at vi skal forenkle og forbedre kontakten mellom gründerne og det offentlige, og at vi skal finne gode løsninger for at all registrering i Altinn skal være enkel og brukervennlig. Jeg er opptatt av at tiden skal brukes på verdiskaping og ikke på å fylle ut skjemaer.

I tillegg også ønsker vi å øke mangfoldet av gründere, slik at potensialet i hele befolkningen utnyttes. Det betyr at vi vil få frem flere kvinnelige gründere, og flere gründere med flerkulturell bakgrunn. Vi har mange verdifulle ressurser i samfunnet vårt, som ikke oppnår sitt fulle potensial. Det finnes for eksempel mange kvinner som sitter på mye kunnskap innenfor helse- og omsorgssektoren. Denne kompetansen kan være et godt utgangspunkt for entreprenørskap.  Derfor lanserer vi blant annet et program som heter "Vekst", som nettopp skal fremme kvinnelige gründere og gründere med flerkulturell bakgrunn.

***

La meg avslutningsvis understreke at nye bedrifter er avgjørende for omstillingen Norge nå står overfor. Ved å foreslå mer enn 400 millioner kroner ekstra til gründertiltak i 2016 ruster vi Norge for fremtiden. Disse pengene vil gå til en rekke ordninger i Forskningsrådet og Innovasjon Norge – til programmer som støtter gründere som har nye ideer og stort vekstpotensial. Forskningsrådet Forny2020-program, og Innovasjon Norges etablerertilskuddsordning er blant dem vi prioriterer – fordi de virker.  

Vi lanserer også en ny satsing som skal gjøre det lettere for gründere å skaffe kunnskap og kapital. Denne satsingen har fått navnet "Møteplasser for vekst".

Ikke minst gir vi 100 millioner kroner ekstra til presåkornfond-ordningen, som skal hjelpe innovasjonsbedrifter med stort internasjonalt vekstpotensial – og en bratt motbakke i startfasen.

***

Kjære alle sammen,

Dette var noen av tiltakene vi foreslår og gründerplanen kort oppsummert på få minutter. Jeg håper dere tar dere tid til å lese den – for det som står her blir viktig for gründerlandet Norge i årene som kommer.

Til syvende og sist er det gründerne selv som må se mulighetene og kjempe for sitt prosjekt.

  • Det krever kapital,
  • Det krever kunnskap, og
  • Det krever at vi har en kultur for gründerskap,

Og med denne planen mener vi at vi legger et godt grunnlag for at gründerne skal lykkes med akkurat det.   

Tusen takk for oppmerksomheten!