Historisk arkiv

Norges formannskap i Barentsrådet 2019-2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Utenriksministermøtet i Tromsø 26. oktober 2021, som ble ledet av utenriksminister Anniken Huitfeldt, markerte avslutningen på det to år lange norske formannskapet, som tross pandemibegrensninger var preget av et høyt aktivitetsnivå og bred politisk oppmerksomhet om det faglige arbeidet under Barentsrådet.

Fra ministermøtet i Tromsø 26. oktober - med blant annet  utenriksministrene Huitfeldt og Lavrov. Foto: UD
Fra ministermøtet i Tromsø 26. oktober - med blant annet utenriksministrene Huitfeldt og Lavrov. Foto: UD

Hovedprioriteringene for det norske formannskapet var helse, folk-til-folk samarbeid og kunnskap, under hovedoverskriften «En sterk og livskraftig Barentsregion». I tillegg la Norge stor vekt på ungdoms- og urfolksdimensjonen i Barentssamarbeidet, samt styrking av dynamikken mellom nasjonalt og regionalt nivå.

Det har vært et nært og godt samarbeid med Västerbottens län, som samtidig som Norge hadde formannskapet i Barentsrådet, hadde formannskapet i Barents regionråd. Regjeringen la gjennom formannskapet i tråd med nordområdepolitikken for øvrig, vekt på godt samarbeid med fylkene i nord og Sametinget. På ministermøtet i Tromsø 26. oktober 2021 som avsluttet det norske formannskapet, ble det vedtatt en felles ministererklæring, en finansieringsmekanisme til støtte for prosjektsamarbeid under Barentsrådet og en felles Barents klimahandlingsplan.

Det var et aktivt første halvår etter overtakelsen av formannskapet fra Sverige i oktober 2019, med historiens første Barents helseministermøte i Oslo, møte med alle arbeidsgruppene og Barents Regional Youth Council samt høynivårundebord og ungdomsarrangement under Arctic Frontiers i januar 2020. Deretter ble all aktivitet tvunget over på digitale plattformer grunnet covid-19. Mens mange barentsaktiviteter ble utsatt og folk-til-folk samarbeidet ble hardt rammet, har det digitale formatet åpnet for muligheter som i noen henseender har styrket samarbeidet.

Norge la sammen med Västerbotten stor vekt på å sørge for kontinuitet i Barentssamarbeidet gjennom en rekke digitale møter, slik som et nasjonalt/regionalt høynivåmøte midtveis i perioden, et ekspertmøte om e-helse, en klimakonferanse og et urfolkstoppmøte samt ungdomskonferanse og ungdomstoppmøte sammen med gjennomføringen av ministermøtet i Tromsø. I løpet av formannskapets siste måneder ble statssekretærmøte om helse, Barents skogsforum, Barents transportministermøte og høynivåmøte om utdanning i Barentsregionen gjennomført. Norge har videre arbeidet for administrativ reform og styrking av arbeidsgruppene, samt vært initiativtaker til en finansieringsmekanisme som ble vedtatt under ministermøtet i Tromsø. Utover dette har Norge i samarbeid med Finland styrket Det internasjonale barentssekretariatet med to nye stillinger som jobber spesifikt med urfolk og ungdom.

Helse

Barentsregionen trenger gode systemer for varsling og håndtering av sykdomsutbrudd og hendelser som påvirker folkehelsen. Norge var vertskap for historiens første Barents helsetoppmøte i Oslo 12. november 2019 og et ekspertmøte om e-helse i desember 2020. Norge tok også initiativ til et oppfølgende statssekretærmøte om helse 28. september 2021, der formålet var å drøfte helsesamarbeid i Barentsregionen etter covid-19. Pandemien har i betydelig grad aktualisert nettopp helsesamarbeid i regionen og viktigheten av godt samarbeid og erfaringsutveksling.

Folk-til-folk

Kontakten mellom folk over grensene i nord er kjernen i Barentssamarbeidet, og betydelige midler er blitt bevilget til dette siden 1993. Folk-til-folk-dimensjonen har vært en selvsagt prioritering for det norske formannskapet. Urfolk og sivilt samfunn, herunder media og frivillige organisasjoner er viktige i dette bildet, ved siden av tiltak for bolyst for å beholde de unge i regionen. Kultursamarbeidet har vært og er en viktig pilar i seg selv, som Norge fortsetter å støtte opp om.

Ungdom er en viktig del av folk-til-folk dimensjonen som har blitt viet mye oppmerksomhet under Norges formannskap. Norge tok initiativ til historiens første Barents Youth Summit i tilknytning til utenriksministermøtet i Barentsrådet i Tromsø, 26. oktober 2021, der ungdom fra Barentsregionen hadde direkte dialog med ministrene og andre medlemslandsrepresentanter på møtet.

Kunnskap

Kunnskap og innovasjon er viktig for bærekraftig næringsutvikling og forsvarlig miljøforvaltning. Norges formannskap i Barentsrådet fokuserte på forskning og utdanning gjennom å støtte opp om samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene i barentslandene. Miljøsamarbeidet er svært viktig i en tid der effektene av klimaendringene merkes ekstra godt i Barentsregionen. Det norske formannskapet deltok aktivt i det finskledete arbeidet med en klimahandingsplan for Barentsregionen og arrangerte i april 2021 en Barents klimakonferanse som ga viktige innspill til arbeidet. Klimahandlingsplanen ble vedtatt på utenriksministermøtet 26. oktober 2021. Videre er gjenopprettelsen av Barents arbeidsgruppen for utdanning og forskning en leveranse fra det norske formannskapet. 18. oktober 2021 arrangerte dessuten Norge et digitalt høynivåmøte om utdannings- og forskningssamarbeid i Barentsregionen.

Opptak av høynivå- og ekspertmøtene som ble gjennomført under det norske formannskapet - og som ble overført på nett-tv - kan sees ved å gå inn på lenkene under:

2020

2021